SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMAMASI

T.C.
YARGITAY
Dördöncü Ceza Dairesi
E: 2006/1580
K: 2006/13013
T: 26.06.2006
SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMAMASI
ÖZET: CMUK 223/son maddesi, sanığa yüklenen suçun dosya içeriğinden ilk bakışta suç oluşturmadığının anlaşıl­ması halinde uygulanır.
1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 223]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 193]
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde gö­rülmemiştir.
Ancak; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02.10.2001 gün ve 212-197 sa­yılı kararı ile benzer pek çok kararlarında sanığın duruşmada hazır bulunma­sı ve sorgusunun yapılmış olması gerekliliği “yargılamanın yüze karşı olma­sı, savunma hakkının kısıtlanamaması ve cezanın bireyselleştirilmesi” ilkele­rinin doğal bir sonucu olduğu açıkça vurgulanmaktadır.
1412 sayılı CMK.nun 223/son ve 225/son maddelerinde belirtilen ayrık hükümler dışında sanığın sorgusu yapılmadan hüküm kurulması olanaklı de­ğildir. Ayrık tutulan 223/son maddesi hükmüne göre de ancak dosya içeri­ğinden sanığa yüklenen eylemin ilk bakışta suç oluşturmadığının anlaşılma­sı halinde sanığın sorgusu yapılmadan beraat kararı verilebilecektir. Bu ne­denle sanığın sorgusu yapılmadan kanıt takdiri suretiyle beraat kararı veril­mesi olanaklı değildir.
. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK.-193/2 ve 195 maddelerinde de 1412 sayılı yasanın sözü edilen hükümlerine paralel bir dü­zenlemeye yer verilmiş olması nedeniyle yukarıda belirtilen içtihatların bu ta­rihten sonra da geçerliliğini sürdürdüğü kabul edilmelidir.
Belirtilen açıklamalara karşın, mahkemece, yukarıda değinilen içtihatlardaki yargısal görüşler irdelenmeden ve somut olayda uygulama koşulları bu­lunmadığı gözetilmeden, 1412 sayılı CMK.nun 223/son (5271 sayılı CMK.nun 193/2) maddesi yanlış anlam verilip, savunması yöntemince sap­tanmayan sanığın beraatine hükmolunması,
Bozmayı gerektirmiş ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMA­SINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp so­nuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir