SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMASI

T.C.
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E: 2004/31566
K: 2006/5778
T: 26.04.2006
SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMASI
ÖZET: CMUK.a göre, mahkemeye gelmemiş sanık hakkın­da duruşma yapılamayacağına ilişkin kuralın istisnası, ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması halidir. Bu nedenle sanığın sorgusu yapılmadan, mevcut delil­ler tartışılarak, delil takdiri suretiyle beraat kararı veril­mesi mümkün değildir.
1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 223]
Hırsızlık suçundan sanık, Zafer hakkında dosya üzerinde yapılan incele­me sonunda; sanığın beraatine dair (Şişli Birinci Sulh Ceza Mahkeme­si)nden verilen 05.12.2003 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 12.10.2004 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosya­daki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünül­dü.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 21.09.1992 gün ve 225-236, 12.06.2001 gün ve 117-119, 26.06.2001 gün 138-137 sayılı kararları ile uyum gösteren daire kararlarında açıklandığı üzere, CMUK.da mahkemeye gelmemiş olan sanık hakkında duruşma yapılamayacağına ilişkin temel ku­ralın istisnalarından biri olarak görülen CMUK.nun 223/son maddesinin uy­gulanması ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması hali ile sı­nırlı olup, sanığın sorgusu yapılmadan mevcut deliller tartışılarak delil takdi­ri suretiyle beraat kararı verilmesinin mümkün bulunmadığı gözetilmeden, savunması alınmayan sanık hakkında delil takdirine girilmesi ve müşteki ta­rafın davayı takip imkanının ortadan kaldırılması suretiyle yazılı şekilde bera­at kararı verilmesi;
Yasaya aykırı müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül­düğünden hükmün (BOZULMASINA), 26.04.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir