SENEDİN ÖN YÜZÜNE ATILAN HER İMZANIN AVAL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

“19. HD., E. 2015/219 K. 2015/10909 T. 14.9.2015

19. HD., E. 2015/219 K. 2015/10909 T. 14.9.2015

keşideci • bono • müteselsilen kefilaval

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkilinin keşidecisi olduğu 20.05.2013 vade tarihli 35.000 TL bedelli bonoyu kendisine tebliğ edilen protesto üzerine ödediğini, davalının senedi müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, bu nedenle ödenen tutarın yarısı oranında davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya konu bonoyu müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, BK’nun 598. maddesi gereğince borcun ödenmesi ile birlikte sorumluluğunun sona erdiğini belirterek davanın reddiyle birlikte icra inkar tazminatı istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, senedin ön yüzüne atılan her imzanın avalniteliğinde olduğu, asıl borçlunun davacı keşideci olup davalı avalistin yalnız lehdara karşı borcu teminat altına aldığı, borcu ödemesi gereken ve asıl borçlu keşidecinin borcu ödedikten sonra avaliste yarı oranında rücu hakkının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 14.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

(lexpera, 11.03.2017)

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir