ŞİKAYET / KATILMA TALEBİ

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Ceza Dairesi
E: 2006/2119
K: 2006/2764
T:24.05.2006

ŞİKAYET
KATILMA TALEBİ
ÖZET: Hükümden önce yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 89/son maddesine uygun gerçeklesen suçun taki­bi şikayete tabidir. Mağdurun velisi olan babasının kolluk­ta ve savcılıkta sanıktan şikâyetçi olmadığını bildirmesi ne­deniyle, usule uygun mağdurun katılma talebi de olmadı­ğından hükmü temyiz etme yetkisi yoktur. Müdafiinin de temyiz talebinin

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 89]

(5237 s. TCK m. 89)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Mağdur müdafiinin temyizinin sanıklardan Mehmet hakkında verilen hük­me yönelik olduğu belirlenerek buna hasren yapılan incelemede;

Hükümden önce yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 89/son maddesine uygun gerçekleşen suçun takibinin şikayete bağlı olduğu, mağdurun velisi

olan babası Celalettin’in 02.08.2004 tarihinde kollukta ve 03.08.2004 tarihin­de C.Savcılığında şikayetçi olmadığını bildirmesi ve mağdurun usulüne uy­gun katılma talebinde bulunmaması karşısında, hükmü temyize yetkisi bu­lunmadığından, müdafiinin temyiz talebinin CMUK.nun 317. maddesi gere­ğince (REDDİNE), 24.05.2006 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Sanık hakkında suç tarihinde 5 yaşında olan mağdur Ayşe’nin tedbirsizlik ve dik­katsizlik sonucu 25 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralanmasına neden olmaktan 765 sayılı TCK.nun 459/2-son maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının yapılan yargılaması sırasında 01.06.2005 tarihinde 5237 sayılı TCK.nun ve 5271 sayılı CMK.nun yürürlüğe girmesinden sonra sanığa atılı suç taki­bi şikayete bağlı hale gelmiş ve 16.06.2005 tarihinde yapılan duruşmada hazır bulu­nan ve soruşturma aşamasında şikayetçi olmadığını bildiren mağdurun babası Celalettin kovuşturma aşamasında sanıktan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 5271 sayılı CMK.nun 158/6. maddesinin açık hükmü karşısında, suç tarihinde şikayete tabi ol­mayıp re’sen kovuşturulması gereken ancak kamu davası açıldıktan sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nu ile takibi şikayete bağlı hale gelen suç nedeniyle suçtan za­rar görenin yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren süresi içinde şikayetçi olduğunu bildirmesi halinde şikayet yokluğundan bahisle kamu davasının düşürülemeyeceği gibi Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun istikrar kazanan kararlarında da açıklandığı üze­re soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçen müştekinin kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında davaya katılmasına da yasal engel bulunmamaktadır.

5271 sayılı CMK.nun “Kanun yollarına başvurma hakkı” başlıklı 260. ve 261. maddeleri hükmüne göre katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açık olup mağdurun yasal haklarını korumak üzere atanan vekilin hükmü temyize hakkı olduğu ve hükmün temyiz edilebilir bulunduğu anlaşıldığından esasa girilerek inceleme yapılması ve 5271 sayılı CMK.nun yürürlüğe girmesinden sonra duruşmaya gelerek şikayetçi olduğunu bildiren müştekiye CMK.nun 238/2. maddesi uyarınca davaya katılmak isteyip istemediği sorulup sonu­cuna göre bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması nedeniyle hükmün bozulma­sı gerektiği düşüncesinde olduğumdan sayın çoğunluğun temyiz talebinin reddine ilişkin kararına katılmıyorum.

Ekrem Ertuğrul

Muhalif Üye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir