SİLAHLA MÜESSİR FİİL / KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi
E:2006/6951
K:2006/4974
T:1.6.2006
SİLAHLA MÜESSİR FİİL
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL

765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 51]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 59]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 193]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 456]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 457]

Silahla müessir fiil ve konut dokunulmazlığını bozmak suçundan sanık 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 456/2,457/1,51/1,59/2, 193/2, 59/2 ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 4 ve 6. maddeleri gereğince 20 ay hapis ve 2.227.500.000 Türk Lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına, suça kullanılan tabanca ve eklerinin Jandarma Komutanlığına teslimine dair, Ceyhan Asliye Ceza Mahkemesinin 15.6.2004 tarihli ve 2004/637-1378 sayılı kararını kapsayan dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.3.2006 gün ve 10983 sayılı yazısı ile kanun yararına bozma isteminde bulunulması üzerine Yargıtay C.Başsavcılığının 11.5.2006 gün ve 2006/57398 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi,
Mezkur ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre; sanığın suçta kullandığı silahın görev silahı olması nedeniyle müsadere edilmeyip Jandarma Komutanlığına teslimine karar verilmiş ise de,
21.03.1991 tarih ve 1991/1779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 2. maddesinin ( n ) bendinde 29.12.1999 tarihli ve 23921 sayılı Resme Gazete’de yayımlanarak yapılan değişiklikle, zati demirbaş tabancaların personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah sayılmasına son verildiği gözetilmeden suçta kullanılan tabancanın müsaderesi yerine yazılı şekilde Jandarma Komutanlığına teslimine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması ihbar olunmuştur.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü;
İhbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden,
SONUÇ : Ceyhan Asliye Ceza Mahkemesinin 15.6.2004 gün ve 2004/637 esas, 2004/1378 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak varit görülen bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, kararın 1-6 fıkrasındaki “Suçta kullanılan emanetin 2004/137 sırasında kayıtlı tabanca ve eklerinin Jandarma Komutanlığına teslimine, TCK. nun 36. maddesi gereğince zoralım talebinin reddine” dair hükmün karardan çıkarılarak, “Emanetin 2004/137 sırasında kayıtlı tabanca ve eklerinin TCK.nun 36. maddesi gereğince müsaderesine” fıkrasının eklenmesi, hükmün diğer bölümlerinin aynen bırakılmasına, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 01.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir