Etiket arşivi: 13.4.2009

Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852


 Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

– İDDİANAMENİN KABUL KARARININ OKUNMAMASI

– ONSEKİZ YAŞINI DOLDURAN SANIK (Hüküm Gününde)

– DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASI (Sanığın Hüküm Kurulan Celsede 18 Yaşını Doldurmuş Olması) –

CMK.53,191/1

İddianamenin kabulü kararının okunmaması ve sanığın hüküm kurulan celsede 18 yaşını doldurduğu halde, duruşmanın gizli yapılması ve kararın gizli tefhim edilmesi; usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ KARARI:

Dinlenen tüm tanıklara CMK.’nun 53. maddesindeki hususların hatırlatıldığı anlaşılmakla tebliğnamedeki 2 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine;

Ancak;

1- İddianamenin kabulü kararının okunmaması suretiyle CMK.’nun 191/1. maddesine aykırı davranılması,

2- Sanığın, hüküm kurulan 10.7.2008 tarihli celsede 18 yaşını doldurduğu halde, duruşmanın gizli yapılması ve kararın gizli tefhim edilmesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş sanık Bayram müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.C.D. 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

PicLensButton Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

Y18HD 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108


 Y18HD 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108

– NÜFUS KAYDININ KAPATILMASI (Türk Vatandaşlığından Çıkma)

– VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA (Nüfus Kaydının Kapatılması) –

403 Sa.Ka.20 – 5490 Sa.Ka.35/1,14

Soyadının düzeltilmesi davasında, davacılardan Yakup Zenkin’in Türk Vatandaşlığını kaybetmiş olması nedeni ile nüfus kaydının kapatıldığından nüfus kaydı üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacağı gözetilmeksizin bu dava yönünden soyadı düzeltilmesine ilişkin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Davacılar Mustafa Zenkin, Yakup Zenkin, Emine Zenkin, Güller Zenkin, Mahmut Zenkin, Bayram Zenkin ile Davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki dava hakkında Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 19.7.2007 gün ve 2007/175 Esas – 2007/291 Karar sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 25.3.2008 gün ve Hukuk-2008/55866 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacılardan Yakup Zenkin 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Yasasının 20. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca Türk Vatandaşlığından çıkmasına izin verilmesi üzerine 30.10.2006 günü Türk Vatandaşlığını kaybettiği ve bu nedenle nüfus kaydının kapatıldığı anlaşılmaktadır. Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. maddesine göre, nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeni ile bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Mahkemece davacılardan Yakup Zenkin’in Türk Vatandaşlığını kaybetmiş olması nedeni ile nüfus kaydının kapatıldığından nüfus kaydı üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacağı gözetilmeksizin bu dava yönünden soyadı düzeltilmesine ilişkin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Davacılardan Mustafa Zenkin, Emine Zenkin, Güller Zenkin, Mahmut Zenkin, Bayram Zenkin’in de soyadlarının “Zengin” olarak düzeltilmesi istenmiş olup, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasası’nın 35. maddesinin 1. bendinin ilk cümlesinde “…kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiç bir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz…” hükmüne göre adı geçenlerin nüfus kütüğünde Zenkin olan soyadlarının mahkemece Zengin olarak düzeltilmesine karar verilmiş olmasında usul ve yasaya, hukuka aykırı bir durum yoktur.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının davacı Yakup Zenkin yönünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, davacılardan Mustafa Zenkin, Emine Zenkin, Güller Zenkin, Mahmut Zenkin, Bayram Zenkin yönünden REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108

PicLensButton Y18HD 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108