Etiket arşivi: 17.2.2009

Y4CD 17.2.2009 E.2008/21052 – K.2009/2650


 Y4CD 17.2.2009 E.2008/21052 – K.2009/2650

– BELEDİYE ENCÜMENİ ÜYELERİNİN HAKSIZ GEÇ ÖDEME YAPMALARI

– KAMUYA TAHSİS (Belediyeye Ait Banka Hesapları)

– BELEDİYE ENCÜMEN KARARI (Kamu Zararı – Ölenin Mirasçılarına Eş Zamanlı Ödeme Yapılmaması Nedeniyle Kişisel Mağduriyete Yol Açıp Açmadıklarının Değerlendirilmemesi)

– KAMU ZARARI (Belediye Encümen Kararı – Geç Ödeme Sebebiyle Doğan) –

1580 Sa.Ka.70,83,93,100

Belediye encümeninin kamu yararına tahsis kararı alma yetkisinin bulunmadığı yolundaki İdare Mahkemesinin kararının Danıştay 8. Dairesince onanarak hükme bağlanmasından sonra;  gecikerek ödeme yapılması sonucu sanıkların, ölenin mirasçılarına belediyenin fazla icra ve faiz gideri ödenmesine yol açarak kamu zararına neden olup olmadıkları ve benzer durumda olan belediyeden emekli kişilere ödeme yapıldığı halde ölenin mirasçılarına eş zamanlı ödeme yapılmaması nedeniyle kişisel mağduriyete yol açıp açmadıkları;

Değerlendirilip tartışılmadan, eksik ve yetersiz gerekçeyle soyut suç kasdı olmadığından söz edilerek beraata hükmolunması, isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ KARARI:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Elmadağ Belediye Başkanı Encümen Üyesi olan sanıkların 16.5.2002 tarihinde vefat eden İ. K.`ın kıdem tazminatına ilişkin icra takibini sonuçsuz bırakmak için belediyeye ait banka hesaplarına yönelik olarak 1580 sayılı Yasanın 70,83,93,100. maddelerinde belediye encümeninin kamu yararına tahsis kararı alma yetkisi “öngörülmediği halde kamu yararına tahsis niteliği taşıyan 3.10.2002 tarih 435 sayılı Belediye Encümen Kararını aldıkları, karar hakkında A. 5. İdare Mahkemesince 20.8.2003 tarihli yürütmeyi durdurma kararı verilmesine karşın 17.4.2003 tarih 97 sayılı encümen kararıyla belediye banka hesaplarının tekrar kamu yararına tahsisine karar verdikleri, belediye encümeninin kamu yararına tahsis kararı alma yetkisinin bulunmadığı yolundaki Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2003/772 – 544 sayılı kararının Danıştay 8. Dairesince 2004/1955-4659 sayılı 3.12.2004 tarihli kararıyla onanarak hükme bağlanmasından sonra gecikerek ödeme yapılması sonucu sanıkların, ölen İ. K. mirasçılarına belediyenin 21.220.260.548.- Lira fazla  icra ve faiz gideri ödenmesine yol açarak kamu zararına neden olup olmadıkları benzer durumda olan belediyeden emekli H. S. ve S. S. adlı kişilere ise ödeme yapıldığı halde ölen İ. K. mirasçılarına eş zamanlı ödeme yapılmaması nedeniyle kişisel mağduriyete yol açıp açmadıkları değerlendirilip tartışılmadan, eksik ve yetersiz gerekçeyle soyut suç kasdı olmadığından söz edilerek beraat kararlarına hükmolunması,

SONUÇ: Yasaya aykırı ve katılanlar Ç. K., A. K. ile Ş. K. vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden  HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.4.C.D. 17.2.2009 E.2008/21052 – K.2009/2650

PicLensButton Y4CD 17.2.2009 E.2008/21052 – K.2009/2650