Etiket arşivi: 18.5.2009

Y17HD 18.5.2009 E.2009/1045 – K.2009/3263

– Kasko Sigortacısının Ödeme Yükümlülüğü (Alkollü Şöför)
– Alkollü Sürücünün

2918 Sa.Ka.91, 92 – TTK.1282, 1292

Kasko Sigortacısının, alkollü sürücü tarafından kullanılırken hasara uğrayan araç için, kazanın münhasıran alkolün etkisi ile meydana geldiği ve hasarın teminat dışında kaldığı gerekçesiyle, tazminat ödememesi yönündeki karar usul ve kanuna uygundur.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki tazminat, davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya kasko sigortalı olan müvekkilinin maliki olduğu aracın 15.5.2007 tarihinde hasarlandığını, davalı tarafından hasar bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, 6.500.- YTL. tazminatın, ihbar tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, araç üzerinde F. Bank Ulus Şubesinin rehin hakkının mevcut olduğunu, öncelikle şubenin davaya icazet verip vermeyeceğinin belirlenerek, icazet verilmediği taktirde davanın husumetten reddi gerektiğini, sigortalı aracın alkollü sürücü tarafından kullanılırken hasara uğradığını, kazanın alkolün etkisi ile meydana geldiğini ve rizikonun teminat dışında kaldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, araç üzerindeki rehin kaydının kaldırıldığı ancak, davacı sürücüsünün kaza anında 185,74 promil alkollü olduğu, kazanın münhasıran alkolün etkisi ile meydana geldiği ve hasarın teminat dışında kaldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.17.H.D. 18.5.2009 E.2009/1045 – K.2009/3263

Y11HD 18.5.2009 E.2008/1730 – K.2009/6004


 Y11HD 18.5.2009 E.2008/1730 – K.2009/6004

– TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT (Fabrika Yükleme ve Boşaltma Alanının Karayolu Sayılan Yerlerden Olması)

– KARAYOLU SAYILAN YER (Trafik Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Rizikonun Teminat Kapsamında Olması)

– DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası)

– FABRİKA SAHASI YÜKLEME BOŞALTMA ALANI (Karayolu Sayılır – Sigortacının Sorumluluğu) –

2918 Sa.Ka.2,3

Davalı sigorta şirketi vekili, rizikonun meydana geldiği yerin karayolu olmadığını, fabrika sahası içerisinde bulunduğunu, zararın sigorta teminatı dışında olduğunu savunmuştur.
Mahkemece, fabrika sahasının 2918 sayılı yasanın 2. maddesi anlamında karayolu sayılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kazanın fabrika alanında olduğu, olayın meydana geldiği yere ilişkin olarak savcılık soruşturma dosyasında keşif yapılıp rapor düzenlenmiştir.

Fabrika sahası itibariyle araç trafiği olan, sürekli yükleme ve boşaltma yapılan bir yer olup karayolu sayılan yerlerden olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda da rizikonun teminat kapsamında olduğunu kabul etmek ve sonucuna göre hüküm kurmak gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi ‘nce verilen 14.11.2007 tarih ve 2007/52-2007/436 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sultan G. B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, davalı sigorta şirketinin zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın müvekkilinin eşine çarparak ölümüne neden olduğunu, müvekkilinin destek zararı bulunduğunu, davalı sigorta şirketinin tazminatı ödemediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 6.000.- YTL.’nın davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslahla toplam 35.503,63.- YTL.’nin ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, kazanın meydana geldiği yerin hem savcılık soruşturma raporunda hem de trafik bilirkişisi raporunda etrafı duvarla çevrili olan belirli bir araç ve yaya yolu olmayan, fabrika sahasında olduğu, etrafı duvarla çevrili olan ve umum araç trafiğine kapalı olan fabrika sahasının 2918 sayılı yasanın 2. maddesi anlamında karayolu sayılmadığı, zorunlu trafik sigortalarında sorumluluğun karayollarında meydan gelen kazalarla sınırlandındırıdığı fabrika sahasının da kamuya açık bir alan olmaması sebebiyle zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında olmadığı, bu nedenle davacı tarafın taleplerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Bir zararın, trafik sigortası kapsamına girebilmesi için o zararın motorlu araç ile karayolunda meydana getirilmiş olması gerekir. KTK.`nın 3`ncü maddesinde karayolu, trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlar olarak tanımlanmıştır. Ancak, anılan Yasa`nın 2`nci maddesinde de bu kanunun karayolunda uygulanacağı hükme bağlandıktan sonra, aksine hüküm bulunmadığı hallerde, karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, patik yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerlerin, erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da bu kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Somut olayda davalı sigorta şirketi vekili, rizikonun meydana geldiği yerin karayolu olmadığını, fabrika sahası içerisinde bulunduğunu, zararın sigorta teminatı dışında olduğunu savunmuştur. Mahkemece, fabrika sahasının 2918 sayılı yasanın 2. maddesi anlamında karayolu sayılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kazanın fabrika alanında olduğu, olayın meydana geldiği yere ilişkin olarak savcılık soruşturma dosyasında keşif yapılıp rapor düzenlenmiştir, K. Ş. Fabrikası sahası itibariyle araç trafiği olan, sürekli yükleme ve boşaltma yapılan bir yer olup karayolu sayılan yerlerden olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda da rizikonun teminat kapsamında olduğunu kabul etmek ve sonucuna göre hüküm kurmak gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın, davacı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 18.5.2009 E.2008/1730 – K.2009/6004

PicLensButton Y11HD 18.5.2009 E.2008/1730 – K.2009/6004