Etiket arşivi: 2009/13303

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Esas: 2009/12030, Karar: 2009/13303 -İDDİANAMEDE GÖSTERİLMEYEN SUÇLA İLGİLİ CEZA VERİLMEZ

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Esas: 2009/12030, Karar: 2009/13303 İçtihat

Özet

 

İddianame içeriğine göre sanık hakkında, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan kamu davası açılmamıştır. İddianamede, ikame olunan kamu davasına konu resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin olayın açıklanmasında bu konuya da değinilmiş olması, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılığa teşebbüsten kamu davası açıldığının kabulünü doğuramaz. Aksinin kabulü, hangi eylemden dolayı dava açıldığı ve hangi iddiaya karşı savunma yapılacağı hususunda karışıklığa neden olacaktır.

 

(Karar Tarihi : 01.12.2009)

 

"Rüşvet almak, rüşvet vermek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanıklar Z____ U____, O____ C____ ve Ö____ Y____ M____'in yapılan yargılanmaları sonunda; sanık O____'ın rüşvet almak suçundan beraetine, resmi belgede sahtecilik suçundan açılan davada eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunun kabulüyle mahkümiyetine, sanık Z____'in atılı rüşvet almak ve resmi belgede sahtecilik suçundan açılan davada sahtecilik eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunun kabulüyle her iki suçtan mahkümiyetine, sanık Ö____ Y____'in ise rüşvet vermek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davada sahtecilik eyleminin nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçunu oluşturduğunun kabulüyle iki suçtan mahkümiyetine dair, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.03.2008 gün ve 2007/232 Esas, 2008/98 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar müdafiileri ve o yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: 

 

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazlarının reddiyle, sanık Z____ hakkında rüşvet almak, sanık Ö____ hakkında ise rüşvet verme suçlarından kurulan mahkümiyet hükümlerinin ONANMASINA, 

 

Sanıklar O____ ve Z____ haklarında görevi kötüye kullanmak, sanık Ö____ hakkında ise nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanık O____ hakkında rüşvet almak suçundan kurulan beraet hükmünün yapılan temyiz incelemesinde; 

 

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, 

 

Ancak; 

 

Dosya içeriği ve toplanan deliller karşısında; sanık O____'ın diğer sanık Z____ ile birlikte hareket ederek sanık Ö____'ün olay yerinde kaza yapmadığını anladıkları halde, tutanak tanzim ederlerken "Bu oto burada kaza yapmışa benzemiyor, biz sana iyilik yapıyoruz, sen de bize gerekli iyiliği yapar görürsün" diyerek rüşvet istemeleri üzerine sanık Ö____'ün de bu teklifi kabul ederek 190 TL. rüşvet verdiği, sanıkların da aldığı ve rüşvet anlaşması üzerine sahte trafik kazası müracaat ve görgü tespit tutanağı düzenlediklerinin anlaşılması karşısında sanıkların içeriği itibariyle resmi belgede sahtecilik suçundan, sanık O____'ın ise ayrıca rüşvet alma suçundan mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde suç vasfında da yanılgıya düşülerek sanıklar O____ ve Z____'in görevi kötüye kullanma, sanık Ö____'ün nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan mahkumiyetlerine, sanık O____'ın ise rüşvet alma suçundan beraatine karar verilmesi, 

 

Kabule göre de; 

 

İddianame içeriğine göre sanık Ö____ Y____ hakkında nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı kamu davası açılmadığı, dava konusu edilen resmi belgede sahtecilik olayının açıklanması sırasında bu olaydan söz edilmesinin kamu davası açıldığı anlamına gelmeyeceği, iddianamede dava konusu yapılan fiilin bir başka olaya dayalı olmadan bağımsız olarak açıklanıp belirtilmesinin gerektiği, aksine uygulamanın hangi eylemden dolayı dava açıldığı ve hangi iddiaya karşı savunma yapılacağı hususunda karışıklığa neden olacağı nazara alınmadan ve CMK.nun 225/1. maddesinin "Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir" hükmüne aykırı biçimde mahkümiyet kararı verilmesi, 

 

Sanıklara görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarından adli para cezasına hükmedildiği halde 5237 sayılı TCK m.53'teki hak yoksunluklarına hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi ve sanıklar O____ ile Z____'in görevi kötüye kullanma suçunu 5237 sayılı TCK m.53/1-a daki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlemelerine rağmen haklarında anılan kanunun 53/5. maddesinin uygulanmaması, 

 

KARAR : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiileri ve o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 01.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

 

 

İlgili Mevzuat Hükmü : 

Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 225 :

(1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. 

 

(2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir.