Etiket arşivi: 2011/11501

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2011/8731 K. 2011/11501 * SENEDİN BOŞ KISIMLARININ SONRADAN DOLDURULMASI

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/8731

K. 2011/11501

T. 27.9.2011

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, alınan malzeme karşılığında dava dışı M… M… firmasına verilen 30.12 2006 vadeli bono bedeli lehdar M… M…'e banka havalesi yoluyla ödenmesine rağmen, bono aslının gönderilmediğini, sonradan bu bononun haksız olarak davalı Önce G… S… Ltd. Şti.'ne ciro edildiğini, bono lehdara teslim edilirken çektirilen fotokopisinden de anlaşılacağı gibi senette tahrifat ve eklentiler yapıldığını, tahrifat iddiasının hamile karşı da ileri sürülebileceğini, bono vasfında olmayan bir senette, mündemiç hak ancak alacağın temliki yoluyla devredilebileceğinden ciro yoluyla senedi devralan davalının iyiniyetli hamil karinesinden yararlanamayacağını ileri sürerek takibe konu 30.12.2006 tarihli bonodan dolayı müvekkilinin borçsuzluğunun tespiti ile %40 kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı taraf duruşmalara katılmadığı gibi cevap dilekçesi de vermemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde davacı kayıtlarında 5.000,00 TL ' lik ve 2.000,00 TL 'lik ödemelerin olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının davalıya 30.12.2006 vadeli 7.000,00 TL bedelli senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı, davaya konu bonoya ciro yoluyla hamil olmuştur. Davacı, bono fotokopisini dosyaya sunarak boş olan bazı kısımların sonradan doldurulmuş olduğunu ileri sürmüş ve ayrıca senet bedelini lehdara ödediğini iddia ederek borçlu bulunulmadığının tesbitine karar verilmesini istemiştir. T.T.K.nun 592 nci maddesi uyarınca açığa senet düzenlenmesi mümkündür. Senedin boş olan kısımlarının sonradan anlaşmaya aykırı olarak düzenlendiği iddiasının yazılı delille kanıtlanması gerekir.

Davacı bu hususta yazılı delil sunamamıştır. Ödeme iddiası ise şahsi defilerden olduğundan iyiniyetli hamile karşı ileri sürülemez. Bu durumda mahkemece T.T.K.nun 599 uncu maddesi uyarınca davalının iddiaya konu ödemeyi bile bile senedi iktisap edip etmediği, başka bir anlatımla kötüniyetli hamil olup olmadığı yönünden araştırma ve inceleme yapılarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 27.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.