Etiket arşivi: 2012/14099

Y A R G I T A Y 17.H.D. E: 2012/3931 K: 2012/14099 *İHTİYATİ HACİZ *GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK OLDUĞU

T.C.Y A R G I T A Y 17.HUKUK DAİRESİ

ESAS 2012/3931

KARAR  2012/14099

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

MAHKEMESİ : Söğüt Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 23.03.2012

NUMARASI : 2012/1-1

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN : M Ş

ALEYHİNE İHTİYATİ HACİZ İSTENEN : İ K

 

Taraflar arasındaki ihtiyati haciz istemine ilişkin davada Söğüt Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgelerincelendi, gereği düşünüldü:-

 

K A R A R –

 

Dava, ihtiyati haciz istemine ilişkindir.

 

Asliye Hukuk Mahkemesince, ihtiyati haciz talebinin dava olmadığı, istemin HMK.'nunun 382/1.maddesine göreçekişmesiz yargı işi olduğu, 6100 sayılı HMK.'nununa göre de Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiştir.

 

Sulh Hukuk Mahkemesi ise, ihtiyati haciz taleplerinin mal varlığına ilşikin olduğu, 6100 sayılı HMK.'nu 1-4maddelerine göre, Asliye hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle, görevsizlik yönünde hükümkurmuştur.6100 sayılı HMK.'nununun 316/1-c maddesi ile " İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukukikoruma talepleri ile deniz raporlarının alınması, dispeççi atanması talepleri ve bunlara karşı yapılacak olanitirazların " basit yargılama usulüne tabi dava ve işler olduğu belirtilmiş olup, aynı kanunun 2/1. Maddesi ilede"Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkindavalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir." hükmüne yerverilmiştir.

 

Somut olayda, davanın, borçlunun borcu ödemekten kaçınmaya çalışmasından dolayı, alacaklarının tahsilinintehlike altında olduğunu, alacağın tahsili için borçlunun borca yetecek kadar taşınır ve taşınmaz malları ile 3.kişideki hak ve alacaklarına İİK'nun 257. maddesi uyarınca ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesiniistemine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, İhtiyati haciz kararı vermede yetkili ve görevli mahkeme İcrave İflas Kanunu'nun 50. maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (HMK) yetkiye ve göreve dairhükümleri kıyas yolu ile tatbik olunduğu kuşkusuz olup, 6100 sayılı HMK.'nunun 316/1-c ve 2/1. maddelerigereğince, uyuşmazlığın Söğüt Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK.'nun 21 ve 22.) maddeleri gereğince Söğüt AsliyeHukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 14.12.2012 gününde oybirliğiyle kararverildiBaşkan Üye Üye Üye ÜyeA.Velioğlu A.Ş.Sertkaya S.Güven L.E.Köksal S.Kul