Etiket arşivi: 2012/22153

YARGITAY 4. Ceza Dairesi E: 2010/30601 K: 2012/22153 AVUKATIN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA SEBEP OLMASI

YARGITAY 4. Ceza Dairesi
Esas No : 2010/30601
Karar No : 2012/22153

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
 
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
1- Sanıklar Ü. G. ve M.K. hakkında görevi savsama suçundan kurulan hükümlerde,
Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılan H.D Gıda ve Tur. Ltd. Şti. vekili ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2- Sanık A. N. A. hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince;başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Avukat olan sanığın, … 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2../… esas sayılı dosyasında 12.000 TL. tutarında alacak davası açtığı, ilk bilirkişi raporunda davacıların 94.443 TL. alacak talep edebileceği bildirilmesi üzerine … 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2../… esas sayılı dosyasında saklı tuttuğu kısım için ek dava açtığı; bu dosyasının 16/03/2005 tarihli oturumuna mazeret bildirmeksizin katılmadığından HUMK'nın 409/1. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırıldığı, 15/04/2005 tarihinde davayı yenilediği ve davanın 15/06/2005 tarihli celsesine de katılmadığından HUMK'nın 409/1 maddesi uyarınca dosyanın yeniden işlemden kaldırıldığı, üç ay içinde yenileme talebinde bulunmadığından HUMK'nın 409/5 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına sebep olduğu olayda, … 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/… esas sayılı dosyasının akıbeti araştırılıp; ayrıca … 31. İcra Müdürlüğünün 2005/… esas sayılı dosyasında teminat mektuplarının iadesine imkan veren 03/07/2006 tarihli protokole esas icra dosyaları getirtilip, denetime olanak verecek biçimde onaylı örnekleri dosyaya konularak, teminat mektubunun paraya çevrilmemesi nedeniyle; kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına yol açıp açmadığı ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayıp sağlamadığı araştırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması, Yasaya aykırı, katılan H.D Gıda ve Tur. Ltd. Şti. vekili ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.