Etiket arşivi: 266.madde

Bilirkişiye Başvurma Gerekliliği – 6100 S. HMK’nun 266.madde

Suat Şahin in paylaştığı kararı Genç Baro okurları ile paylaşıyoruz

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/9665
KARAR NO: 2011/12520

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 06.04.2010 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 01.04.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, eser bedelinden kaynaklanan 1.100,00 TL alacağın tahsili istemiyle açılmış, 19.01.2011 tarihli ıslah dilekçesinde talep 2.903,00 TL’ye çıkartılmıştır.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, istem kısmen kabul edilmiş, 1.100,00 TL’nin dava tarihinden 568,00 TL’nin ise ıslah tarihinden geçerli faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Hükmü, davalı iş sahibi temyiz etmiştir.
İstek, metrajın eksik hesaplanması ile fazladan yapılan iş bedeli kalemlerinden kaynaklanmaktadır.6100 sayılı HMK’nun 266.maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden, bilirkişi oy ve görüşüne başvurulması zorunludur.
Dosyadaki 22.03.2011 tarihli bilirkişi ek raporu yerinde keşif yapılarak ve projeler üzerinden bilgisayar ortamında düzenlenmiştir. Bu rapora göre, 07.07.2009 tarihli sözleşme uyarınca davacının sözleşme kapsamındaki işlerden olan alacağı 12.515,00 TL, sözleşme dışı (fazla işler) işlerden alacağı ise 2.040,00 TL olmak üzere toplam 14.555,00 TL’dir. Davacıya yapılan ödemelerin tutarı ise 14.658,00 TL’den ibarettir. Davacıya, fazla ödeme yapıldığından davanın reddi gerekir. Mahkemece yapılan saptamalar bir yana bırakılarak, istemin yazılı olduğu şekilde hükme bağlanması doğru olmamıştır.
Karar, açıklanan nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde iadesine, 24.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.