Etiket arşivi: 29.4.2010

Y2CD 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174


 Y2CD 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
– İddianamenin Okunmaması
– Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi (Mükerrer Durumundaki Sanık)
– Mükerrer Sanığa Verilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi
– Adli Para Cezası (Mükerrer Durumundaki Sanık)
– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Mükerrer Durumundaki Sanık) –

CMK.231/6-a – TCK.58

Mükerrer olması nedeniyle zorunlu olarak uygulanan maddede öngörülen seçenekli cezalardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, tayin olunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

DAVA ve KARAR:

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ KARARI:

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CMK.`nun 231/6. maddesinin (a) bendinde yazılı “kasıtlı bir suçtan mahkum olmama” koşulunun bulunmaması nedeni ile sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede;

Mükerrer olması nedeniyle zorunlu olarak uygulanan maddede öngörülen seçenekli cezalardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde tayin olunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olduğundan ve uygulamada bir isabetsizlik olmadığından, iddianamenin kabul kararı okunmamış ise de, iddianame ve ekleri okunup sanığın sorgusunun yapılması ve bu eksiklik savunmayı kısıtlayacak nitelikte olmadığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak olunmamıştır.

SONUÇ: Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddi ile hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.C.D. 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174

PicLensButton Y2CD 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174

Y2HD 29.4.2010 E.2009/19307 – K.2010/8577


  Y2HD 29.4.2010 E.2009/19307 – K.2010/8577

– Aile Konutu Şerhi Davadan Feragat (Aile Konutu Şerhi Talebi)
– Kesin Hüküm (Aile Konutu Şerhi Talebinden Feragat) –

TMK.194/2

Davalının daha önce açtığı aile konutu şerhi konulmasına yönelik davasından feragat etmesi, taşınmazın aile konutu vasfını ortadan kaldırmaz ve sonradan açılacak davalar için kesin hüküm oluşturmaz.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulması evliliğin devamı süresince her zaman istenebilir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Türk Medeni Kanunu`nun 194/2. maddesi uyarınca aile konutu olarak Özgülenen taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulması evliliğin devamı süresince her zaman istenebilir.

Davalının daha önce açtığı taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulmasına yönelik davasından feragat etmesi taşınmazın aile konutu vasfını ortadan kaldırmaz ve sonradan açılacak davalar için kesin hüküm oluşturmaz.

Taraflar arasında görülen Nevşehir Aile Mahkemesi`nin 2008/155 esas sayılı dosyasında toplanan delillerden dava konusu taşınmazın aile konutu olduğu anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece 24.6.2009 tarihinde davalının isteği ile konulan aile konutu şerhinin kaldırılmasına ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 29.4.2010 E.2009/19307 – K.2010/8577

PicLensButton  Y2HD 29.4.2010 E.2009/19307 – K.2010/8577