Etiket arşivi: 29.5.2009

Y9HD 29.5.2009 E.2009/13747 – K.2009/14762


 Y9HD 29.5.2009 E.2009/13747 – K.2009/14762

– FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (Islah)

– ISLAH (Faizin Başlangıç Tarihi)

– ISLAH HARCI –

Dava konusu alacağın ıslahla arttırılan miktarı yönünden ıslah harcı yatırılmalıdır. Aksi halde anılan isteğin reddi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dairemizce de benimsenen Hukuk Genel Kurulu`nun 3.7.2002 gün 2002/9-564 E 2002/572 K sayılı içtihadında ıslah yoluyla arttırılan miktara ıslah tarihinden itibaren faiz yürütüleceği düzenlenmiştir. Davacı taraf ıslah dilekçesi ile dava konusu yaptığı miktarları arttırılmış ancak ıslah harcını açılan dava harca tabi dava türlerinden olduğu halde yatırmamıştır. Buna göre mahkemece ıslahla arttırılan miktar yönünden ıslah harcı yatırmadığı halde anılan isteğin reddi gerekirken hüküm altına alınması hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 29.5.2009 E.2009/13747 – K.2009/14762

PicLensButton Y9HD 29.5.2009 E.2009/13747 – K.2009/14762