Etiket arşivi: 5.4.2010

Y2HD 5.4.2010 E.2009/3519 – K.2010/6567


 Y2HD 5.4.2010 E.2009/3519 – K.2010/6567

– Taraf Ehliyeti (Vesayet – Davanın Sürdürülebilmesi Şartı)
– Vesayeti Gerektiren Hallerde Davanın Sürdürülebilirliği Şartı –

TM.405 – HUMK.42

Davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasındaki bir kısım delil ile doğrulanmış bulunmasına göre:
Davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması, davaya araştırma sonucuna göre devam edilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp, düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olup, mahkemelerce doğrudan doğruyu (re’sen) göz önünde tutulur,

Davada davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasındaki bir kısım delil ile doğrulanmış bulunmasına göre mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu’nun 42. maddeleri uyarınca davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması gerekir.

Bu yön gözönünde tutulmadan yargılamaya devam olunarak işin esası hakkında karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 5.4.2010 E.2009/3519 – K.2010/6567

PicLensButton Y2HD 5.4.2010 E.2009/3519 – K.2010/6567

Y12HD 5.4.2010 E.2009/26582 – K.2010/8064


 Y12HD 5.4.2010 E.2009/26582 – K.2010/8064

– Yurt Dışından Alınan Emekli Maaşının Haczi (İçtihat Değişikliği)
– Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler (Emekli Maaşı)
– Emekli Maaşının Haczi (Yurt Dışından Alınan) –

İİK.83

Yurt dışından alınan “emekli maaşının” haczedilemeyeceği yönünde özel bir yasa hükmü bulunmadığından, işbu emekli maaşlarının -tamamen- haczinin mümkün olduğuna dair içtihat terk edilerek; yurt dışından alınan emekli maaşlarının İİK.m.83 mucibince kısmen (1/4 inden az olmamak üzere) haczedilebileceğine karar verilmiştir.

DAVA ve KARAR:

“Borçlunun Almanya İşçi Emeklilik Sigorta Kurumunda emekli maaşı aldığı hususu tartışmasızdır.”

Her ne kadar Dairemizin, yurtdışından alınan emekli maaşının tamamının haczini engelleyen özel bir yasa hükmü bulunmadığından bahisle, yurtdışı emekli maaşlarının tamamının haczedilebileceğine dair içtihatları bulunmakta ise de,

Yargıtay HGK. nun, önüne gelen benzer bir konuda verdiği 2009/12-166 Esas sayılı 10.6.2009 tarihli kararından sonra bu görüş değiştirilerek yurtdışından bağlanan emekli maaşları, İİK.nun 83. maddesi kapsamında değerlendirilmeye başlanılmıştır.
“Kısmen haczi caiz olan şeyler” başlığını taşıyan söz konusu maddede “… tekaüt maaşları … borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu bağlamda; Yargıtay HGK. nun 10.6.2009 tarihli kararı Dairemizce de benimsenerek, anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilmiştir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Somut olayda borçlunun yurtdışından aldığı emekli maaşının tamamının üzerine haciz konulduğu görülmektedir. Borçlu İcra Mahkemesine başvurarak emekli maaşının tamamının haczedilerek kesildiğini, mağdur duruma düştüğünü, maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece borçlu şikayetinin yukarıda açıklanan kıstaslara uygun olarak incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabul edilerek haczin tümü ile kaldırılmasına dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 5.4.2010 E.2009/26582 – K.2010/8064

PicLensButton Y12HD 5.4.2010 E.2009/26582 – K.2010/8064