Etiket arşivi: ALANIN

ANATAŞINMAZDA DEĞİŞİKLİK / ORTAK ALANIN KULLANILMASI

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
E: 2006/2720
K: 2006/5352
T: 27.06.2006
ANATAŞINMAZDA DEĞİŞİKLİK
ORTAK ALANIN KULLANILMASI
Özet: Dava konusu depoların anayapının tesisat proje­lerinde yer alıp almadığı, projeye ve tekniğine uygun yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, projede depo gösterilmemişse depo­ların yapılabilmesi için tüm kat maliklerinin rızasının gerektiği gözetilmelidir.
Anayapının çatısına kat maliklerinin bireysel anten koya­bilmeleri için, öncelikle tüm kat maliklerinin yararlanmaları için ortak anten sisteminin bulunmaması, her bağımsız bölüm için anten kurulabilecek yeterli alan olması, sistemin her bağımsız bölüme özgülenen arsa payını aşmaması ve antenlerin bağımsız bölümlere ve anayapıya zarar vermemesi gerekir.
634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 16]
634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 19]
Dava dilekçesinde, çatı arasındaki su depolarının ve televizyon anten­lerinin kaldırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tara­fından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşü­nüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların anayapının çatı arasındaki su depolarından sızan sularla müvekkili davacının bağımsız bölümünün zarar gördüğünü, ayrıca davalıların çatıdaki antenlerinin zaman zaman bozulması nedeniyle onarımı için çatıya çıkıldığında kiremitlerin kırıldığını ve müvekkiiinin rahatsız olduğunu ileri sürerek davalıların su depolarının ve antenlerinin kaldırılmasını istemiştir. Mahkemece davanın kabulü ile dava konusu edilen su depolarının ve televizyon anteninin kaldırılmasına karar verilmiştir.
1- Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporları içeriğinden davacının kat irtifaklı anayapının üst katındaki bağımsız bölüm maliki olduğu, bu bağımsız bölümün üstündeki ortak çatı arasında davalılara ait su depolarının bulunduğu, bu depoların altlarında taşma tavası olmadığı, beton ayaklar üzerine oturtulduğu, buna göre depoların arasında su altlığı ve şamandıralarının arızalanması sonucu akıntıların olabileceği belirtilerek bunlar için taşma tavası ve tahliye borularının tekniğine uygun yapılması gerektiği belirtilmiş, ancak dava konusu edilen depoların anayapının tesisat projesinde yer alıp almadığı ve bu projeye uygun yerde ve biçimde kurulmuş olup olmadıkları üzerinde durulmamıştır. Saptanan bu durum karşısında, mahke­mece öncelikle anayapının tesisat projesinin, özellikle böyle bir projede su depolarının olup olmadığı belirlenip, varsa sözü edilen davalıların su depo­larının mevcut durumunun bu projeye uygun olup olmadığı yerinde ince­lenmeli, özellikle mevcut depoların alt kattaki davalının bağımsız bölümüne su sızdırmasının önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin neler oldu­ğunun açıkça tespit edilmesi, bu bağlamda 29.06.2005 günlü bilirkişi rapo­runda değinildiği üzere depolar için taşma tavası ve tahliye borularının tekniğine uygun biçimde yapılması ile saptanacak olan diğer önlemlere hükmedilmesi; eğer onaylı tesisat projesinde su depoları gösterilmemiş ise konunun Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesi hükmü çerçevesinde değer­lendirilip bu depoların çatı arasına konulması için tüm kat maliklerinin rızasının bulunmadığının anlaşılması durumunda şimdiki gibi bu depoların kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Mahkemece yukarıda belirtilen hususlarda yeterli araştırma ve gerekli inceleme yapılmadan bilirkişilerin yetersiz raporlarına dayanılarak hüküm kurulmuş olması,
2- Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 16.maddesi uyarınca anataşınmazın ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre malik ve arsa payları oranında kullanma hakkına sahip olan kat maliklerinin çağdaş yaşamın zorunlu gereksinimlerinden olan televizyon anteninin aşağıda açıklanan koşullara uygun bulunması durumunda anayapının çatısına veya taşınmazda başka bir ortak yere konulması konu­sunda diğer kat maliklerinin rızası aranmaz.
Somut olayda olduğu gibi, anayapının çatısına kat maliklerinin bireysel antenlerini koyabilmeleri için, öncelikle tüm kat maliklerinin yararlanmalarına özgülenmiş bulunan ortak bir anten sisteminin bulunmaması, böyle bir anten yoksa çatıda her bağımsız bölüm için anten kurulması durumunda yeterli alanın bulunması, sistemin her bağımsız bölüme özgülenmiş arsa payını aşmaması ve bu antenlerin bağımsız bölümlere ve anayapıya zarar vermemesi gerekir. Dosya kapsamından anayapıda tüm kat maliklerinin yararlanmasına özgülenmiş ortak anten tesisatının bulunmadığı anlaşıldığına göre, davalıların çatıya monte ettikleri antenlerin sözü edilen diğer koşullara uygun olup olmadığı yerinde yapılacak bilirkişi incelemesi sonunda saptanması gerekirken, böyle bir araştırma ve incelemeye dayanmayan bilirkişi raporlarına itibarla antenlerin kaldırılmasına karar verilmiş olması,
3- Kabule göre de; su depolarının ve televizyon anteninin kaldırılması işi için Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi hükmü uyarınca davalı tarafa belli ve uygun bir süre verilmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ nın 428. maddesi gereğince (BOZUL­MASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.