Etiket arşivi: altın

Basından Hukuk Haberleri • Karşıyaka’nın altın kabusu Danıştay kararıyla sona erdi

İzmir’in kent merkezi sayılabilecek bir yerinde, Karşıyaka Arapdağı’nda altın işletmeciliği yapma girişiminde hukuki süreç tamamlandı. Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanılığı’nın karar düzeltme talebini reddetti. Bakanlık madene verdiği izni almak zorunda.

Özer AKDEMİR
İzmir

İzmir’in kent merkezi sayılabilecek bir yerinde, Karşıyaka Arapdağı’nda altın işletmeciliği yapma girişiminde hukuki süreç tamamlandı. Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanılığı’nın karar düzeltme talebini reddetti. Bakanlık madene verdiği izni almak zorunda.

Karşıyaka’nın Sancaklı Köyü, Altıntepe’de Metro Altın AŞ’ye altın ve gümüş işletmek üzere verilen işletme ruhsatının ve işletme izninin iptali için EGEÇEP dava açmıştı. Dava dilekçesinde işletmenin ÇED’den muaf tutulmasının hukuka aykırı olduğu, maden işletme alanının Bostanlı Baraj havzası içinde, mutlak ve kısa mesafeli koruma kuşağını da içine alan alanda kaldığı, buna rağmen ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş bile alınmadığı dile getirilmişti. Erozyonu önleme ve ağaçlandırma sahası olan maden alanı Karşıyaka kent merkezine birkaç km uzaklıkta bulunuyordu. Dava sonucunda İzmir 2. İdare Mahkemesi “şirkete işletme ruhsatı ve izni verilebilmesi için öncelikle ÇED raporunun sunulması gerektiğinden”, şirkete verilen işletme ruhsatı ve işletme izninde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştı.

ÇED’SİZ MADEN OLMAZ

Bakanlığın ve şirketin kararı temyizi sonrası dosyaya bakan Danıştay 8. Dairesi de yerel mahkemenin ÇED raporu düzenlenmeden verilen işletme ruhsatı ve işletme iznini hukuka aykırı bulan kararını onaylamıştı. Hukukçular mahkemenin bu kararı ile Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) düzenlemelerini madencilik mevzuatından üstün tuttuğu şeklinde yorumlayarak kararın bu yönüyle bir ilk olduğunu dile getirmişlerdi. Hukukçular bu kararın ÇED’siz madencilik yapılmak istenen Kazdağları, Kozak Yaylası ve diğer yörelerdeki altın madeni girişimlerinin de önünü tıkayacağını dile getirmişlerdi.

Bakanlığın karar düzeltme talebinin de reddedilmesini yorumlayan EGEÇEP avukatlarından Arif Ali Cangı, “İptal kararı çok iyi. Bunu içtihat haline getirebilirsek maden işletme ruhsatından önce ÇED zorunluluğuna ilişkin yönetmelik değişikliği olabilir. Bu davada hiç olmazsa Karşıyakalılar kurtuldu” dedi.

KİRLİ İLİŞKİLER

Metro Turizm’in de sahibi olan Metro AŞ’nin Karşıyaka’da işletmek istediği altın madeninin ruhsat süreci kirli çıkar ilişkilerini de ortaya sermişti. Şirketin sahibi Galip Öztürk hakkında açılan başka bir dava nedeniyle dinlenen telefon görüşmelerinden birisinde altın madeni ile ilgili İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’dan devreye girmesini istediği deşifre edilmişti.

Şirket patronunun bu talebine Ağar “İzmir Valisi ile konuşurum” yanıtını verirken, konuşmadan 1 ay sonra 3 Aralık 2010’da İzmir Valiliği altın madenine ruhsat vermişti.

evrensel.net

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 06 Oca 2015, 01:09


nişanın bozulmasında mutad dışı hediyeler altın takı v.b. geri istenebilir, kusur aranmaz

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi, 2013/900 esas ve 2013/2605 karar sayılı 19.02.2013 tarihli kararı

Dava dilekçesinde asıl davacı 25.169 TL’lik nişan hediyelerinin iadesine, karşı davada ise 500 TL maddi, 15.000 TL manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir.

Mahkemece asıl davanın kısmen kabulü, karşılık davanın da zamanaşımı nedeni ile reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dilekçesinde, müvekkili olan davacı ile davalının nişanlandıklarını, ancak bu nişanın davalının haksız hareketleri sonucu bozulduğunu beyan ederek, nişan hediyelerinin aynen, olmadığı takdirde bedelleri olan 25.169 TL.’nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı taraf ise, açtığı karşılık dava ile nişanın haksız olarak bozulması nedeni ile 5000 TL.maddi ve 15000 TL.manevi tazminatın davacı karşılık davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulü ile nişan hediyelerinin aynen olmadığı takdirde, bedelleri olan 12.466 TL.nin davalıdan tahsiline, karşılık davanın ise zamanaşımı nedeni ile reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; somut olayda davacı tarafından davalı nişanlıya nişan hediyesi olarak takılan 2 adet “fosil “ marka saatin mahkemece “mutat hediye” sayılarak iade talebinin reddine karar verilmiştir.

TMK.nun 122. maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir nedenden sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Bu maddeye göre, nişanın bozulması nedeniyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına ilişkin davalarda kusur aranmaz. Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir.

Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Kural olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı vs. gibi) eşyaların iadesine karar Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre; nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları mutad dışı hediye olarak kabul edilmiştir.

Öyle ise mahkemece, bu ilke ve esaslar gözetilerek davalıya, davacı nişanlısı tarafından takıldığı sabit olan 2 adet saatin de iadesine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.