Etiket arşivi: Antalya

Sayıştay Daire Kararları • Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Saymanlığı 2001

Kararın Çeşidi : 5.Daire Kararı
Kararın Konusu: İş Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 10413
Kararın Tarihi : 24.04.2003

Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Saymanlığı 2001

1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesinde ölüm nedeni kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek haller arasında sayılmakta olup, aynı maddenin sondan 4’üncü fıkrasında “işçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı kanunî mirasçılarına ödenir” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 19.06.1986 tarih ve 4577/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık ve malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçinin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ya da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre borçlanılmış olmak kaydıyla er olarak askerlikte veya yedek subay okulunda geçen sürelerin 1475 sayılı İş Kanununun değişik 14’üncü maddesi uyarınca ödenecek kıdem tazminatının hesaplanma-sında dikkate alınması gerekeceğine karar verilmiştir.

Bahsedilen mevzuat hükümleri gereği ölüm halinde borçlanılan askerlik süresinin değerlendirilmesi tabii olup, askerlik borçlanması olan ilgililerin mirasçılarına borçlanılan askerlik sürelerinin de dikkate alınarak kıdem tazminatı ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:22


Sayıştay Daire Kararları • Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Kararın Çeşidi : 7.Daire Kararı
Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 9165
Kararın Tarihi : 29.04.2003

Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırah Verilecek Kimseler” başlıklı 4’üncü maddesinin istisnaları belirleyen son fıkrasında, kendi isteğiyle yer değiştirmek suretiyle ataması yapılan memura sürekli görev yolluğu ödenmeyeceği ifade edilmiştir.

Bu hüküm uyarınca kendi isteğiyle karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan memura sürekli görev yolluğu ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:23