Etiket arşivi: ASİLLERE

USULSÜZ TEBLİGAT / TEBLİGATIN ASİLLERE YAPILMASI

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/2213
K: 2006/4389
T: 24.4.2006
USULSÜZ TEBLİGAT
TEBLİGATIN ASİLLERE YAPILMASI
7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 11]
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istemli olarak başlatmış olduğu İcra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalı borçlu vekilinin yasal süresinde itiraz etmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi isteminde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kaldırılmasına, kiralananın tahliyesine karar verilmiş, karar davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde; davalılar hakkında kira alacağı nedeniyle icra takibi başlattığını ancak davalıların yasal süresi içerisinde haksız olarak takibe itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesini istemiş, davalı asiller usulüne uygun tebliğe rağmen duruşmalara katılmamışlardır.
Davalı borçlular adına icra takibine itiraz, dosyada vekaletnamesi bulunan vekilleri Av. S. tarafından yapılmış, olmasına rağmen mahkemece duruşma gün ve saatini bildirir tebligat davalı asillere yapılmıştır. Tebligat Kanunu’nun 11. maddesine göre vekille takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın da vekile tebliği gerekir. Borçlu asillere tebligat yapılması taraf teşkilinin sağlandığı sonucunu doğurmaz. Borçlular vekiline duruşma gününü bildirir tebligat yapıldıktan sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.