Etiket arşivi: AVUKATA

Basından Hukuk Haberleri • RESTORANDA SİGARA İÇEN,POLİSE HAKARET EDEN AVUKATA GÖZ ALTI

Gözaltına Alınan Avukat Serbest Bırakıldı

Edirne’de gözaltına alınan avukat- Yaklaşık 10 saat gözaltında tutulan avukat, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı Edirne’de kapalı mekanda sigara içtiği ve polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan avukat, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

gözaltına alınan avukat- Yaklaşık 10 saat gözaltında tutulan avukat, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı Edirne’de kapalı mekanda sigara içtiği ve polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan avukat, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Edirne Barosu’na kayıtlı avukatlardan Hakkı Şendurur’un da ailesiyle yemek yediği 1. Murat Mahallesi’ndeki restoranda sigara içildiği ihbarını alan polisler, kontrol için gittikleri restoranda Şendoruk’un sigara içtiğini görerek ceza uygulamak istedi.İddiaya göre bu sırada ekiplerle Şendurur arasında sözlü tartışma yaşandı. Polis ekipleri Şendurur’un kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek durumu nöbetçi savcıya bildirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan avukat Şendurur, polis merkezinde yaklaşık 10 saat tutulmasının ardından adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından savcı, Şendurur’u adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Gül Altınok, savcılığın talebine uyarak Şendurur’u yurt dışı yasağı ve haftanın üç gün adli kontrol kararı ile serbest bıraktı. Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşlarına yapılan uygulamanın hukuksuz ve keyfi olduğunu ileri sürerek, tepki gösterdi. Yıldırım, savcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Nöbetçi savcı polislerin ifadeleriyle hareket etti. Restoranda ailesi ile yemek yiyen meslektaşımız polis tarafından kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alınıyor. Bu tamamen hukuka aykırıdır. Savcı, polise gözaltına alın demeden önce polise restoranda bulunan birkaç kişinin ifadesini alın demesi gerekiyor. Hiçbir suç unsuru oluşmadan tamamen polisin verdiği bilgiyle avukatı gözaltına alamazsınız. Gözaltına alınan bir avukatın ifadesini zaten polis alamaz sadece savcı alabilir. Burada meslektaşımız kapalı alanda sigara içme suçu işlemiştir. Burada polis sadece kapalı alanda sigara içtiği için para cezası uygulaması yapabilir. Avukatı gözaltına alıp ifade alma yetkisi olmayan polis, somut olmayan deliler ile gözaltında tutan savcının da yaptığı hukuka aykırıdır." adliye dış tabelası Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım röportaj

http://www.haberler.com/gozaltina-alina … 17-haberi/

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 15 Şub 2015, 09:19


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BARO LEVHASINDAN KAYDI SİLİNEN AVUKATA YAPILAN TEBLİGAT…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/10666
KARAR: 2013/19028

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayet İİK.’nun 134. maddesine dayalı ihalenin feshi istemine ilişkindir.

Şikayete konu ihaleye ilişkin satış ilanının borçlu vekili Gökhan Kayaönü’ne tebliğ edildiği görülmektedir. Dosyada mevcut …Barosu’nun 21.02.2012 tarih ve 76/6 sayılı kararı ile şikayetçi borçlu vekili tarafından yetki belgesi ile görevlendirilen Avukat G…’nün baro levhasından kaydının silindiği ve disiplin kurulundan karar kesinleşinceye kadar işten yasaklanmasının istendiği görülmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 71/son maddesine göre "Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı kesinleşinceye kadar ilgili avukat veya avukatlık ortaklığı avukatlık faaliyetini devam ettirme hakkına sahiptir. Şu kadar ki; levhadan silme ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme karan kesinleşinceye kadar avukatın veya avukatlık ortaklığının görevini sürdürmesinde sakınca görülmesi halinde baro yönetim kurulunun istemi ile baro disiplin kurulu avukatı veya avukatlık ortaklığını geçici olarak işten yasaklayabilir."

İşten yasaklanan vekile yapılan tebligat geçersiz olup, İİK.nun 127.maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneğinin borçluya veya vekiline tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi ise başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde mahkemece Avukat G…’nün Baro disiplin Kurulu tarafından işten yasaklanıp yasaklanmadığı, yasaklanmış ise hangi tarihte itibaren geçerli olmak üzere yasaklandığı araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 09 Şub 2015, 18:09


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • GEREKÇELİ KARARIN STAJYER AVUKATA TEBLİĞ EDİLMESİNİN SONUCU

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2008/18169
KARAR: 2008/21817

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 08.04.2008 tarih, 4315/7194 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Borçlu vekilinin karar düzeltme istemi yerinde görülmediğinden REDDİNE,

2-Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesinde;

Şikayetçi vekili olarak Avukat M…’ın bu davaya açtığı bu vekilin yetki belgesi verdiği stajyer Avukat K…’ın dosya içerisine yetki belgesini ibraz ettiği görülmüştür.

Mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda verilen karar dosyaya yetki belgesini ibraz eden stajyer Avukat K…’a 17.7.2007 tarihinde tebliğ edilmiş ve tebliğ şerhi de gerekçeli kararın üzerine imzalanmak üzere şerh düşülmüştür. Avukatlık Kanunu’nun 26. ve 46.maddeleri uyarınca stajyerler avukatın yazılı muvafakatı ile ve onun gözetim ve sorumluluğu altında avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili olarak işlemleri yürütülebileceği öngörüldüğünden stajyere yapılan tebligat, yetki veren avukat adına yapılmış sayılır.

Bu durumda karara ilişkin tebliğ tarihi 17.7.2007 olup, İİK.nun 363.maddesi uyarınca temyiz süresi olan yasal 10 günlük süre geçirilerek 28.12.2007 tarihinde kararın temyiz edilmiş olduğu dikkate alındığında istemin sürede olmadığı gözönüne alınarak temyiz talebinin süre yönünden reddine karar vermek gerekirken temyizin sürede yapıldığından bahisle Dairemizce işin esasına girilerek kararın bozulduğu anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ :Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin yukarıda belirtilen nedenlerle kabulü ile Dairemizin 8.4.2008 tarih, 2008/4315-7194 sayılı bozma kararının kaldırılmasına, borçlu vekilinin İstanbul 11.İcra Mahkemesinin 6.7.2007 tarih, 2007/464-738 sayılı kararına ilişkin temyiz isteminin süresinde olmadığından (REDDİNE), 05/12/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 09 Şub 2015, 18:00