Etiket arşivi: AYIP

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SIFIR ARAÇTA ÜRETİM HATASI, AÇIK-GİZLİ AYIP, İHBAR SÜRESİ

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11964
KARAR: 2014/12776

Taraflar arasındaki ayıplı oto davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün … AŞ avukatınca duruşmalı, …Oto. Ltd. Şti avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … tic. A.Ş vekili avukat…ile davacı vekili avukat … gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, 07.06.2011 tarihinde davalı firmadan 0 kilometre olarak aldığı aracın ön torpidosundaki renkli kısımların cama yansıması ve camda oluşan gölgelenmeler nedeniyle ayıplı olduğunu, ön panelin değişmesinin aracın orjinalliğini bozacağını ve aracın bu haliyle sürüş güvenliğinin olmadığını ileri sürerek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi istemiştir.

Davalılar, aracın ayıplı olmadığını, ön camda oluştuğu iddia edilen yansımaların fotoğraf çekimiyle ilgili olduğunu, davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığını ve aksi düşünülse bile aracın yenisi ile değiştirilmesinin gerekmediğini savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıdan aldığı aracın gizli ayıplı olduğundan bahisle bedel iadesi istemiş olup davalılar arcın ayıplı olmadığını ve süresinde ayıp ihbarı yapılmadığını savunmuşlardır. Mahkemece, bilirkişi raporuyla tespit edildiği üzere aracın gizli ayıplı olduğu gerekçesiyle aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine karar verilmiştir. Ancak dosya kapsamı incelendiğinde, bilirkişilerin tespit ettiği hususular açık ayıp niteliğinde olup 4077 sayılı Yasanın 4/2. maddesine göre Tüketici malın teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Davacı aracı 07.06.2011 tarihinde almış olup trafik tescil belgelerine göre araç 07.06.2011 tarihinde trafiğe çıkmıştır. Davacı, araçtaki ayıbı tespit edince sözlü olarak 10 gün içinde davalılara bildirdiğini, davalıların kendisini oyaladığını ve ön paneli değiştirmek için görüşmeler yaptığını iddia etmiş ise de bu yönde dosyaya delil ibraz etmemiştir.

Dosya kapsamından, davacının 15.07.2011 tarihinde davalı … A. Şirketi’ne …11.Noterliğinden 108 yevmiye numaralı ihtarnameyi çektiği, bu ihtarnamenin 27.07.2011 tarihinde davalıya tebliğ edildiği ve 06.09.2011 tarihinde davacının …1. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tespit yaptırdığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere davacının yasayla belirlenen sürede ayıp ihbarında bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; mahkemece, açık ayıbın süresinde ihbar edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulü yönünde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı … AŞ’ne ödenmesine, peşin alınan 77.00 TL. temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 12 Ara 2014, 23:41


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SATIN ALINAN KONUTTA TOPRAK KAYMASI, AYIP İHBAR SÜRESİ…

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/30310
KARAR: 2014/15316

Taraflar arasındaki ayıplı konut davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, dava konusu taşınmazı 400.000.00 TL bedelle bankadan konut kredisi çekerek M…’dan aldığını, taşınmazın davalı G… İnşaat tarafından yapıldığını, 2012 yılı Temmuz ayında komşusundan taşınmazın toprak kayması nedeniyle ayıplı olduğunu öğrendiğini, davalı ile yaptığı şifahi görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını ve ayıp nedeniyle taşınmaz bedelinin indirilmesi gerektiğini ileri sürerek 150.000.00 TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, ayıp ihbarında bulunulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıdan satın alının taşınmazın gizli ayıplı olarak inşa edildiğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Davacı, dava dilekçesinde taşınmazı 28.04.2011 tarihinde aldığını 2012 yılı Temmuz ayında taşınmazın gizli ayıplı olduğunu komşularından öğrendiğini ve ayıbın giderilmesi için davalı ile yaptığı şifahi görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine dava açtığını beyan etmiştir.

4077 sayılı Kanunun 4.maddesinin 2.fıkrası hükmüne göre; tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde açık ayıpları satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda gizli ayıpların ne kadar sürede satıcıya ihbar edileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Öyle olunca, 4077 sayılı TKHK’nun 30. maddesi gereğince, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümlere göre uyuşmazlığın çözümü gerekli olduğundan, Borçlar Kanununun bu konudaki 198. maddesi uygulanacaktır.

Borçlar Kanununun 198. maddesine göre, alıcı, teslim aldığı malı örf ve âdete göre, imkân hâsıl olur olmaz muayene etmek ve satıcının tekeffülü altında olan bir ayıp gördüğü zaman bunu satıcıya derhal ihbar etmekle yükümlüdür. Bunu ihmal ettiği takdirde, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda adi bir muayene ile meydana çıkarılamayacak bir ayıp mevcut olup da, bu ayıp sonradan meydana çıkarsa, bu durumu da derhal satıcıya ihbar etmediği takdirde yine satılanı bu ayıp ile birlikte kabul etmiş sayılır. BK.’nun 198. maddesinde öngörülen süre içinde ihbar edilmeyen ayıplar için dava açılamaz.

Mahkemece, davacının ayıp ihbarında bulunulmadığından davanın reddine karar verilmiştir. Oysa davacı taşınmazdaki ayıbı 2012 yılı Temmuz ayında öğrendiğini, davalı müteahhit ile şifahi görüşmeler yaptığını ve sonuç alamayınca dava açmak zorunda kaldığını beyan etmiş olup davanın 14.08.2012 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının dava konusu taşınmazda ki ayıbı öğrenince makul sürede dava açtığı ve dava açmakla ayıp ihbarında bulunduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca; mahekemece, davacının taşınmazdaki ayıbı öğrenmesi üzerine makul süre içinde dava açtığı ve süresinde ayıp ihbarında bulunduğu kabul edilerek davanın esasına girilip taraf delilleri toplanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddi yönünde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ;Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.5.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 13 Ara 2014, 00:19