Etiket arşivi: AYRILIK

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE AYRILIK NEDENİ İLE DİLEKÇE

………………………… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …)
VEKİLİ: Avukat Adı ve Soyadı
Adres, Tel:

DAVALI: Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU: Geçimsizlik nedeni ile boşanma

AÇIKLAMALAR:

1- Taraflar …/…/… evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları olmamıştır. Müvekkilim, davalı aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davası…….. Aile Mahkemesinin …/…/… Tarih, …/… Esas, …/… Karar Sayılı kararı ile reddedilmiş ve red kararı …/…/….. tarihinde kesinleşmiştir.

2- Medeni Kanunun 166. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere “boşanma sebeplerinden her biri ile açılmış bulunan, davacının davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verileceği” düzenlenmiştir.

3- Tarafların boşanma davasının reddi kararının kesinleştiği …/…/……. tarihinden beri de bir araya gelmedikleri için yani müşterek hayat yeniden kurulamadığı için MK.’nın 166. maddesinin son fıkrasına göre boşanmalarına karar verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Mahkeme kararı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 166/son, İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, tarafların boşanmalarına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2015

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 03 Şub 2015, 20:43


Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2006/3861Esas 2006/9924 – FİİLİ AYRILIK SÜRESİ -BOŞANMA ŞARTI-TMK.M.166/SON

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2006/3861Esas 2006/9924 Karar İçtihatÖzet:
5.4.2004'te feragat sebebiyle reddedilmiş, koca yeniden 23.02.2005 tarihinde, 17.11.1998'de reddedilen davayı esas alarak boşanma isteğinde bulunmuştur. Oysa 4.2004'teki feragatla 17.11.1998 gün 1998/348 sayılı dava ile doğan haklardan vazgeçilmiştir (Feragat edilmiştir). 5.4.2004 tarihinden itibaren yasanın aradığı üç yıllık fiili ayrılık süresi de dolmamıştır. Mahkemece davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

(Karar Tarihi : 28.06.2006)
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kadının kendi nafaka davasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2- Kadının boşanmaya yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Davacı koca tarafından S____ Asliye Hukuk Mahkemesine açılan ilk boşanma davası, davacının 17.11.1998 tarihli duruşmadaki feragat beyanından dolayı reddedilmiştir. Bu red kararından itibaren tarafların üç yıl süreyle bir araya gelemedikleri gerekçesiyle 3.1.2003'te açılan ikinci boşanma davası da yine davacı kocanın feragat nedeniyle reddedilmiş ve red kararı 13.09.2004 tarihinde kesinleşmiştir.

Davadan feragat eden taraf, feragat ettiği dava ile istediği maddi haktan talep sonucundan vazgeçmektedir. Feragat iradesi diğer tarafın ve mahkemenin kabulüne bağlı bulunmamaktadır. Tek taraflı hukuki işlemdir, feragatla düşen hak taraflar arasında yeni bir davanın konusunu oluşturamaz. (HUMK. md. 95/1-237)

Koca tarafından Medeni Kanunun 166/son maddesine dayalı olarak 3.11.2003'te açılan dava, 5.4.2004'te feragat sebebiyle reddedilmiş, koca yeniden 23.02.2005 tarihinde, 17.11.1998'de reddedilen davayı esas alarak boşanma isteğinde bulunmuştur. Oysa 5.4.2004'teki feragatla 17.11.1998 gün 1998/348 sayılı dava ile doğan haklarından vazgeçilmiştir. (Feragat edilmiştir) 5.4.2004 tarihinden itibaren yasanın aradığı üç yıllık fiili ayrılık süresi de dolmamıştır. Mahkemece davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

KARAR : Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan sair temyiz yönlerinin 1. bentte belirtilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

BOŞANMADA EŞİT KUSUR / MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT / EVLİLİK BİRLİĞİ SONA ERMEDEN NİŞANLANMAK / FİİLİ AYRILIK DÖNEMİ

T.C.

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2005/19608
K: 2006/4172
T: 27.3.2006
BOŞANMADA EŞİT KUSUR
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
EVLİLİK BİRLİĞİ SONA ERMEDEN NİŞANLANMAK
FİİLİ AYRILIK DÖNEMİ
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 174]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Bir kısım tanıklar, davalı kadının serbest bölgede çalıştığını beyan etmişlerse de mali ve ekonomik durumun araştırılmasıyla ilgili tesbitte, davalı kadının çalışmadığı belirtilmektedir.
Mahkemece, çelişkili bu durumun yeterli şekilde araştırılmadan yazılı olduğu şekilde yoksulluk nafakası takdiri doğru olmamıştır.
2- Kadın evlilik birliğinin devamı sırasında. fiili ayrılık döneminde nişanlanmış ve güven sarsıcı davranışlarda bulunmuştur. Bu durumda taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat verilemez. Türk Medeni Kanununun 174/1-2 madde koşulan oluşmamasına rağmen kadın yararına maddi ve manevi tazminata karar verilmesi yanlış olmuştur.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 1. ve 2. bentte belirtilen nedenle Bozulmasına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.