Etiket arşivi: Bağlar

EPDK Tarifesindeki Elektrik Faturalarındaki Kayıp Kaçak Bedeli Tüm Tüketicileri Bağlar

 

Son zamanlarda güzel Yargıtay kararları paylaşımları yapan değerli üstadımız avukat Mahmut Asrağ’ın, “Elektrik Faturalarında, Kayıp Kaçak Bedellerinin İadesine” dair hakem heyeti kararına, itirazı reddeden Tüketici mahkemesi kararını bozan Yargıtay 7.Hukuk Dairesi kararını, GENÇ BARO okurları ile paylaşıyoruz.

Daire bozma gerekçesinde, EPDK elektrik tarifelerin uygulanması lisans sahibi şirketler bakımından yasal bir zorunluluk olduğunu ve ilgili EPDK kararı iptal edilmedikçe tüm tüketicileri bağladığını belirtmektedir.  Elektrik faturalarında, kayıp-kaçak bedelinin iadesini kabul eden hakem heyeti kararına yapılan itirazı red eden Tüketici Mahkemesi kararını, Yargıtay bozarak, elektrik faturalarında kayıp- kaçak bedelini iadesi yolunu kapamıştır.

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi

2013/628 esas sayılı ve 2013/14409 karar sayılı 12.09.2013 tarihli kararı


Kayıp Kaçak Bedellerinin İadesi

* KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN ALINMASI (Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Bir Gereği Olarak Kayıp-Kaçak Bedelinin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı – EPDK Kararı İptal Edilmedikçe Tüm Tüketicileri Bağlayacağı)

* KAÇAK-KAYIP BEDELİ İLE İLGİLİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ KALDIRILMASI (Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Gereği Olarak Bu Bedelin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı – EPDK Kararı İptal Edilmedikçe Tüm Tüketicileri Bağlayacağı/Kabulü)

* ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ (Elektrik Piyasası Kanunu Gereği Parakende Satış Lisansı Sahibi Dağıtım Şirketlerinin Tarifeleri Uygulayıp Uygulamama ve Bu Bedeli Tahsil Edip Etmeme Gibi İnsiyatifleri Bulunmadığı – Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Gereği Olarak Bedelin Faturalarda Yer Alacağı)

* TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Kaçak Kayıp Bedeli Hakkında Verilen Kararın Kaldırılmasına Karar Verileceği – Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Gereği Olarak Bu Bedelin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı/Tüketicileri Bağladığı)

4628/m.4

ÖZET: Dava elektrik abonelerinden tahsil edilen kaçak kayıp bedeli hakkında verilen tüketici sorunları hakem heyeti kararının itirazen kaldırılması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedelinin tüketiciden alınıp alınamayacağı hususundadır. Elektrik Piyasası Kanunu’nun 4. maddesi gereği parakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin tarifeleri uygulayıp uygulamama ve kayıp-kaçak bedelini tahsil edip etmeme gibi bir insiyatifi bulunmamaktadır. Tarifelere uyma yükümlülüğünün bir gereği olarak kayıp-kaçak bedeli parekende satış tarifesinin bir unsuru olarak faturalarda yer almaktadır. EPDK kararı iptal edilmedikçe tüm tüketicileri bağlar. Tüketici sorunları hakem heyetinin itiraza konu kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün ve ek kararın,Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı.Dosya incelendi. Gereği görüşüldü:

KARAR : Dava elektrik abonelerinden tahsil edilen kaçak kayıp bedeli hakkında verilen tüketici sorunları hakem heyeti kararının itirazen kaldırılması istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine ilişkin kararın davacı tarafça temyizi üzerine, kararın kesin olduğu gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmiş, asıl ve ek karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Hemen belirtmek gerekir ki kayıp kaçak bedelinin başvuru tarihinden sonraki faturaların düzenleme biçimine de etkisi olacağı, bir başka deyişle kararın ileriye yönelik uygulaması bulunduğu ve bu yöndeki talebin de devamlılık arz eden bir isteme ilişkin olduğu, yine Dairemizce de benimsenen Hukuk Genel Kurulu’nun aynı doğrultudaki uygulaması da gözetildiğinde yerel mahkemece verilen kararın kesin olduğundan söz etmek mümkün değildir. Hal böyle olunca mahkemece temyiz isteminin yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsiz olup, davacı tarafın bu yöne ilişen temyiz itirazının kabulü ile, temyiz isteminin reddine ilişkin mahkemece verilen ek kararın KALDIRILMASINA ,

2-Davacı tarafın asıl hükme yönelik temyiz itirazlarının incelemesine gelince; taraflar arasındaki uyuşmazlık, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedelinin tüketiciden alınıp alınamayacağı hususundadır.

Kayıp-kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı göstermektedir. Yani kayıp-kaçak bedeli elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak bedeli oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 4. maddesinin 2. fıkrasında kurumun “Bu kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten sorumlu olduğu belirtilmektedir. Buna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu elektrik faturalarında bulunacak ve ücretlendirilecek tarife unsurlarını belirleme yetkisine sahiptir. Kayıp-kaçak bedeli, Kurumun Kanunun kendisine verdiği yetki çerçevesinde ve Kanunun temel amaçlarına uygun şekilde belirlediği bir bedeldir. Söz konusu bedeli belirlemek üzere alınan kurul kararı kurumun bir düzenleyici işlemi olarak tüm tüzel ve gerçek kişileri bağlayıcı niteliği haizdir. Tarifelerin uygulanması lisans sahibi şirketler bakımından yasal bir zorunluluktur. Lisans sahibi şirketler, tarifeyi değiştiremeyeceği gibi, tarifede yer almayan bir bedeli de tahsil edemez veya düzenlenen tarifeler kapsamında belirlenmiş bir bedeli de tahsil etmeme gibi bir davranışta bulunamazlar.

Bu sebeple, parakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin tarifeleri uygulayıp uygulamama ve kayıp-kaçak bedelini tahsil edip etmeme gibi bir insiyatifi bulunmamaktadır. Tarifelere uyma yükümlülüğünün bir gereği olarak kayıp-kaçak bedeli parekende satış tarifesinin bir unsuru olarak faturalarda yer almaktadır. Bu nedenle, dağıtım şirketlerinin söz konusu karara aykırılık teşkil edecek bir işlemde bulunmaları mümkün değildir.

Açık bir anlatımla az yukarıda belirtilen EPDK kararı iptal edilmedikçe tüm tüketicileri bağlar.

SONUÇ : Hal böyle olunca, mahkemece davanın (itirazın) kabulü ile tüketici sorunları hakem heyetinin itiraza konu kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz; davacı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile asıl hükmün BOZULMASINA , peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 12.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.