Etiket arşivi: BAŞLANGICININ

SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi
E: 2006/4589

K: 2006/4414

T: 1.5.2006

SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 455]
506 s. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1) (2) (4)(5) [Madde 2]
506 s. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1) (2) (4)(5) [Madde 9]

Davalı kurum, yerel mahkemenin 14.4.2005 tarihli kararında yaşlılık aylığı yönünden gün hatası bulunduğundan bahisle tavzihen düzeltilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, tavzih talebinin reddine karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M. Altan Çeliker tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

Davalı kurum vekili Dairemizin 4.10.2005 gün 2005/4854 Esas 2005/8627 karar sayılı onama kararında maddi hata bulunduğundan bahisle kararın düzeltilmesini istemiştir.

İş Mahkemelerinden verilen kararlar ve buna bağlı Yargıtay Hamına karşı karar düzeltme yolu bulunmamaktadır. Ne var ki, Yargıtay onama ve bozma kararlarında maddi yanılgı bulunması halinde dosyanın yeniden incelenmesi Dairemizin ve Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.

İncelenen dosyada, sigortalılık başlangıcının tespitine ilişkin kararda bir isabetsizlik bulunmadığı gibi davalının bu yönde bir itirazı da bulunmamaktadır. Ancak davacının yaşlılık aylığı istemi hakkında yapılan incelemede, davalı Sosyal Sigortalar Kurumu’nun hatası sonucu bir başka sigortalının hizmetlerinin davacının hizmetleri ile karıştığı ve davacının sigortalı gün sayısının yaşlılık aylığı koşullarından olan 3600 güne ulaşmadığı, mahkemece bu yönde araştırma yapılmaksızın sonuca gidildiği, hal böyle olunca maddi hatanın düzeltilmesi gerektiği ortadadır.

SONUÇ : Dairemizin 4.10.2005 gün ve 2005/4854, esas 2005/8627 sayılı onama kararının yukarıda açıklanan nedenlerle kaldırılarak mahkemece, davacıya 1.8.2003 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin tespitine ilişkin verilen kararın BOZULMASINA, 01.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.