Etiket arşivi: BELGEYE

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E: 2012/25644 K: 2013/1880 HERHANGİ BİR BELGEYE DAYANMAYAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İSPAT YÜKÜ

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/25644
KARAR NO : 2013/1880

Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı tarafından ilamsız icra takibi yapıldığını, takipte herhangi bir belgeye dayanılmadığını, takibin usulsüz olarak kesinleştiğini bu sebeple borcu ödemek zorunda kaldığını davalıya borcu olmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla borçlu olmadığının tespiti ile haksız ve mesnetsiz yapılan ödemenin icra masrafları ve yasal faiziyle birlikte istirdaten ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm; davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davalının bir belgeye dayanmadan hakkında yaptığı ilamsız icra takibi sonucunda takibin usulsüz olarak kesinleştiğini bu nedenle icra dosyasına ödediği bedelin tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece davacı davasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davanın konusu olan takip belgesiz olarak yapılmış olup ispat yükü davalıdadır. Davada delil olarak gösterilen dekontlarda da bir açıklama bulunmadığına göre davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

ONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 21.15 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 30.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.