Etiket arşivi: BİTİMİNDE

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BORCUN BİTİMİNDE SENEDİN İADE EDİLECEĞİNE DAİR PROTOKOL…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/5217
KARAR: 2013/17800

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklının bonoya dayalı olarak başlattığı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlular, dayanak senedin 01.07.2009 tarihli protokol kapsamında alındığını ve teminat senedi olduğunu belirterek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurmuş; mahkemece, 01/07/2009 tarihli protokol kapsamında bononun teminat senedi olarak verildiğinden bahisle takibin iptaline karar verilmiştir.

Takip dayanağı senedin teminat senedi olduğu iddiasının, hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir. (HGK’nun 06.03.2013 tarih ve 2012/12-768 E, 2013/312 K. sayılı ve yine HGK’nun 20.06.2001 T. ve 2001/12-496 sayılı kararları).

Somut olayda, borçluların itirazına dayanak gösterdiği alacaklı ile borçlular arasında imzalanan 01/07/2009 tarihli protokolün 5. maddesinin incelenmesinde, "T…’e toplam devir bedeli kadar teminat seneti M…. tarafından verilmiştir. Ekte sunulan ödeme planındaki anlaşılan aylık rutin ödemeler T…’e nakit olarak M…. tarafından yapılacaktır. Borç bakiyesinin bitiminde söz konusu senet M…’a iade edilecektir." şeklindeki düzenlemede, takibe dayanak senede doğrudan bir atıfta bulunulmadığı gibi alacağın varlığının şarta bağlandığı veya teminat senedi olarak verildiğine dair bir kayıt bulunmadığı görülmektedir. Alacaklı vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde, taraflar arasındaki protokolün varlığı kabul edilmiş, ancak Mehmet Nail Baş’ın ödeme planında temerrüte düşmesi üzerine protokol kapmındaki senedin iptal edilerek, ikinci bir senet talebinde bulunulması üzerine takibe konu senedin verilerek müvekkilinin garanti edildiği savunmasında bulunulmuştur. Borçlular, protokol dışında herhangi bir belge de sunmamıştır.

O halde, mahkemece, borçluların, iddiasını yazılı bir belge ile ispat edemediği ve alacaklı tarafından da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğuna yönelik bir kabul beyanı bulunmadığı dikkate alınarak bu yöndeki itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Diğer taftan, İİK’nun 168/4-5. maddesine göre borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde icra mahkemesine itiraz ve şikayetini yapmalıdır. Somut olayda borçlu L…e örnek 10 numaralı ödeme emrinin 26/03/2012 tarihinde tebliğ edildiği, adı geçen borçlunun ise yasal 5 günlük itiraz süresinden sonra 18/06/2012 tarihinde mahkemeye başvurduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda mahkemece borçlu L…’in itirazının süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken esasının incelenerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 14 Oca 2015, 01:59