Etiket arşivi: ÇALIŞAN

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BOŞANMA, PART-TİME İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN KADIN, YOKSULLUK NAFAKASI VERİLECEĞİ

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/2559
KARAR: 2014/4063

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı tarafından reddedilen yoksulluk nafakası, hükmedilen manevi tazminatın ve iştirak nafakasının miktarı ile vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-karşı davalı kadının boşanma davası kabul edildiği halde kendini vekille temsil ettiren kadın yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunmaması doğru değildir.

3-Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK m.175) Toplanan delillerden; davacı-davalı kadının part time olarak işçi statüsünde çalıştığı, asgari ücretin altında bir aylık aldığı, düzenli ve sürekli bir gelirinin olmadığı, boşanmakla yoksulluğa düşeceği anlaşılmaktadır. O halde, davacı-karşı davalı kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 27.02.2014

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — Pzt Mar 16, 2015 8:54 pm


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • ALT İŞVERENDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ TESPİT

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/3765
KARAR: 2014/3221

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının, müvekkil şirket tarafından ihale ile alınan kamu kuruluşlarına ait dairelerde çalıştığını, davacının 15.03.2010 tarihinde emeklilik için kuruma başvurduğunu ve emekliye ayrıldığını, tüm hak ve alacaklarını aldığına dair el yazısı ile yazılmış dilekçe verdiğini, müvekkil şirket bünyesinde çalışan işçilerin hiçbirinin yasal süre dışında çalıştırılmadığını, davacının çalıştığı işyerinin kamu kuruluşu olması nedeniyle hafta tatilinde, dini ve bayram tatillerinde çalışmadağını, davacıya sosyal haklarının ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Taraflar arasında uyuşmazlık konusu davacının çalışma düzeni ile buna bağlı olarak talep ettiği alacakların bulunup bulunmadığı noktasındadır.

Davacının hüküm altına alınan alacaklarının davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacakları ile ilgili olarak kamu kurumlarındaki çalışmaların kayıt ve belgelere dayanması esastır. Davalı şirketin kamu kurumundan ihale ile alınan iş kapsamında davacıyı çalıştırdığı ve kamu kurumlarında yapılan çalışmaların, harcamaların ve gelir ve giderlerin kayıt ve belgeye bağlanmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında dava konusu isteklerin salt davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak kabulü isabetli olmamıştır.

Somut olayda, öncelikle davacının dava konusu alacaklarının ait olduğu dönemde asıl işveren ile alt işveren arasındaki hizmet alım sözleşmeleri ve şartnameler incelenerek çalışma saatleri konusundaki düzenlemeler tespit edildikten sonra yapılan işin fazla çalışmayı gerektiren yoğunlukta olup olmadığı belirlenmelidir. Davacının çalıştığı işyeri ve yaptığı işle ilgili kayıt ve belgeler, puantaj kayıtları, nöbet çizelgeleri, görev belgeleri, çalışma düzenini belirleyen belgeler getirtilerek iddia edilen gün ve saatlede çalışıp çalışmadığı saptanmalıdır. Tüm deliller toplandıktan sonra yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle davacının dava konusu fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilerek sonuca gidilmelidir.

Mahkemece yukarıda belirtilen hususlar gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 20.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 27 Ara 2014, 02:18