Etiket arşivi: ÇEKİNCE

ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ / FAİZ İSTEMİ / ÇEKİNCE BEYANI

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
E: 2006/21-130
K: 2006/130
T: 5.4.2006
ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ
FAİZ İSTEMİ
ÇEKİNCE BEYANI
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 113]
Taraflar arasındaki “Alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Siirt Asliye Hukuk ( İş ) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 3.2.2005 gün ve 2002/448-2005/20 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine. Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 12.9.2005 gün ve 2005/3024-7633 sayılı ilamı ile;
( …Dava nitelikçe davacıların murisi A. V. ‘nin ölümü nedeni ile mirasçılarına bağlanan ölüm aylığının kurumun haksız işlemi nedeniyle kesilmesi sonucu 21.11.1997-21.9.2002 tarihleri arasında tahakkuk eden aylıkların geç ödenmesi nedeniyle 8.000.000.000 TL ( 8.000.00 YTL ) birikmiş faiz alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece 6.476.40 YTL faiz alacağının hüküm altına alınmasına karar verilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden nızah dönem ödenmeyen maaş tutarının 20.9.2002 tarihinde gecikmeli olarak ödendiği, bu ödemeyi tahsil eden mirasçı N. V. tarafından BK’ nın 113/2. maddesi uyarınca ihtirazı kayıt ileri sürülmediği anlaşıldığına göre mahkemece davanın reddi yerine kabule ilişkin hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, davacılar, ekili taralından S.S.K. Sürt İl Müdürlüğüne verilen ve 27.6.2002 tarihinde cevaplandırılan 7.5.2002 günlü dilekçede, davacılara 21.11.1997 tarihinden itibaren haksız olarak ödenmeyen maaşların yasal faizleriyle birlikte ödenmesinin istenilmiş olması karşısında, asıl alacağın bankadan tahsili sırasında işlemiş faiz yönünden ayrıca ihtirazi kayıt bildirilmesine gerek bulunmamasına göre;
Yerel Mahkemenin aynı gerekçeye dayalı direnme kararı usul ve yasaya uygundur. Ne var ki, davalı vekilinin, hüküm altına alınan faiz miktarına yönelik temyiz itirazları Özel Dairece incelenmemiş olduğundan, bu yönde inceleme yapılmak üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.
SONUÇ : Davalı vekilinin, hüküm altına alınan faiz miktarına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 21. Hukuk Dairesine gönderilmesine. 5.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.