Etiket arşivi: CÜRÜM

CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMA / NİTELİKLİ HIRSIZLIK / LEHE KANUN UYGULAMASI

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
E. 2005/3172
K. 2006/2798
T. 4.4.2006
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMA
NİTELİKLİ HIRSIZLIK
LEHE KANUN UYGULAMASI
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 116]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 142]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 143]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 313]
Cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma ve hırsızlık suçlarından hükümlüler F.K.,F.Ö.,E.S. 5237 TCK.nun lehe hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunmakla yapılan inceleme sonunda; Hükümlülüklerine dair ( EDİRNE ) 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.7.2005 gün ve 39 esas, 94 ek karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.11.2005 günü daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanıklar F.Ö.,F.K.ve E.S..hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz incelenmesinde;
a ) 765 sayılı TCK.nun 313. maddesinde tanımlanan suç 5237 sayılı TCK.nun 220. maddesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve suçun unsurlarında değişiklik yapılmış olmakla, sanıkların eylemlerinin örgütün yapısı, üye sayısı, sahip bulundukları araç ve gereçlerin miktar ve nitelikleri itibariyle amaç suçları işlemeye elverişli olup olmadığı yönünden tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,
b ) Kabule göre de; sanıklar hakkında, lehlerinde olan 5237 sayılı Yasa ile uyarlama yapılırken, önceki hükümde yer almayan güvenlik tedbirlerine hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,
c ) Sanıklar E.S.ve F.K.hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 5237 sayılı Yasa uyarınca verilen ceza miktarına göre 5237 sayılı TCK.nun 50. ve 51. maddeleri, 647 sayılı Yasaının 4. ve 6. maddelerine göre lehe seçenek yaptırımlar ve erteleme koşulları taşıdığından, sözü edilen lehe hükümlerin ikisi birlikte uygulanma olanağı yoksa da bunlardan birinin uygulanması mümkün olabileceği gözetilerek lehe olan hükümlerin değerlendirilmesi ve bundan sonra bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2- Sanıklar F.Ö.,F.K.ve E.S.’in hırsızlık suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
Sanıklar F.Ö.,F.K.,E.S. ve hakkındaki hükmü temyiz etmeyen sanık F. N.İ.ve firari sanık Y.Ö.’ın önceden keşfini yaptıkları müştekiye ait Bellona mağazasında hırsızlık yapmaya karar verip, bunun için gerekli hazırlıkları yaptıkları ve kiraladıkları otomobille mağazaya gece saat 21.30-22.00 sıralarında gittikleri, mağazada camı kırıp, kabloları keserek, çelik kasayı delip içindeki paraları çaldıkları anlaşılmakla, eylemlerinin geceleyin nitelikli hırsızlık, geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarını oluşturduğu gözetilerek 5237 sayılı Kanunun 7. ve 5252 sayılı Kanunun 9/3. madde ve fıkrası uyarınca sanıkların hukuki durumunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri de nazara alınarak buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş hükümlüler F.Ö.,F.K. ve E.S.’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ) , 04.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.