Etiket arşivi: DAĞITIMI

TEMETTÜ İKRAMİYESİ / KAR DAĞITIMI

T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu
E: 2006/9-99
K: 2006/119
T: 29.3.2006
TEMETTÜ İKRAMİYESİ
KAR DAĞITIMI
Taraflar arasındaki “Alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Karadeniz Ereğli İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 16.3.2005 gün ve 2004/229-2005/29 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.6.2005 gün ve 2005/18241-21007 sayılı ilamı ile;
( …Davacı 27.2.2004 tarihinde hizmet aktinin feshedildiğini, 2003 yılının temettü ikramiyesinden yararlandırılmadığını iddia ederek 2003 yılı temettü ikramiyesi alacağına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davacının ikramiyenin dağıtıldığı tarihte işyerinde çalışmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece savunmaya değer vererek isteğin reddine karar verilmiştir. Davacı dava konusu yapılan 2003 yılında davalıya ait işyerinde çalışmış ve bu çalışması ile davalı şirketin kar etmesinde payı olmuştur. Davalı işverenin karın dağıtım tarihinde işyerinde çalışmadığı gerekçesi ile davacıya temettü ikramiyesi ödenmemesine karar verilmesi eşitlik ilkesine ve Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına uygun düşmemektedir.
Mahkemece davacının hak kazandığı temettü ikramiye bedeli belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece yazılı şekilde isteğin reddedilmesi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken. önceki kararda direnilmesi usul ve yasayı aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 29.03.2006 gününde, oybirliği ile karar verildi.