Etiket arşivi: *DAİRE

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin, 22. Daire bozmasına karşı Belirsiz Alacak Emsal kararı

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2014 / 31734 esas ve 2014 / 35646 karar sayılı, 26.11.2014 tarihli kararı,
Dava konusu alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgelerle belirlenecekse, alacak belirsiz kabul edilmelidir

Yerel Mahkeme tarafından, dava konusu edilen alacakların gerçekte belirli bir alacak olması ve belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceği, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın 2013/12728 Esas- 2014/14350 Karar ve 26.05.2014 tarihli içtihadı nazara alınarak davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmiştir.

• Bu karar, temyiz incelemesi için Yargıtay 9. HD.sine gelmiştir. Yargıtay 9.HD.sinin bozma ilamında ise Yargıtay 22.HD.sinin bozma ilamına karşı özetle aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

* Dava konusu alacağın değeri veya miktarı karşı tarafın ( işverenin ) vereceği bilgi veya tahkikat aşamasında belirlenecek ( bilirkişiden hesap raporu alınması gibi ) ise alacağın dava açıldığında davacı tarafından objektif olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği kabul edilmelidir.

* Davacı, alacağı belirli değil ise belirsiz alacak ve tespit davası açabileceği gibi fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kısmi dava da açabilecektir.

* Yargılama ( tahkikat ) sırasında hesap raporu alınmasını gerektiren her alacak belirsiz kabul edilmelidir.

* İş uyuşmazlıklarında genel olarak alacağın kesin ve net tutarı, ancak bir yargılama sürecinden ve hesap raporu sonrasında tam olarak tespit edilebilmektedir. Bu anlamda kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı giydirilmiş ücretten hesaplanır. Giydirilmiş ücrete işçinin çıplak ücreti yanında, ücret eklentileri ve sosyal yardımlar dahil edilir. (Y.HGK. 17.10.2012 gün ve 2012/9-838 E, 2012/715 K). Ayrıca belirtmek gerekir ki davacıdan davanın açılmasından önce ücretini ödeyerek talep konusunun miktarını belirlemesi için ekspertizden rapor ve mütalaa alma, delil tespiti gibi yollara başvurması istenemez. Davacının alacağının miktar olarak tespiti, mahkeme tarafından yapılacak delil tespitine veya hesap verme ve bilgi vermeye yönelik müstakil bir davanın açılmasına gerek olduğu durumlarda, HMK. m. 107 anlamında “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği” bir durum söz konusudur.

* Hakimin takdiri veya yasal nedenlerle indirim yapılarak alacak miktarı veya değerinin belirlenmesi halinde alacak belirsizdir.

* Dava konusu alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgelerle belirlenecekse, alacak belirsiz kabul edilmelidir… Yıllık ücretli izin alacağı, izin defterinin; fazla mesai ve tatil çalışmaları kayda dayandığında puantaj (işe devam çizelgeleri) kayıtlarının işveren tarafından sunulması ile belirlenebilecektir. İş Hukukunda maddi hukuk kuralları içinde işverene kayıt tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu belgelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenin açılacak davada alacağın belirlenebilir olduğu savunması yerinde olmayacaktır. İşçinin alacağının belirlenmesi kayda dayandığında, kayıtlı belgeleri sunmayan veya işçiye vermeyen işveren, belirsiz alacak davası açılmasının sonuçlarına katlanmak zorundadır.

* Eksik olan bir dava şartı, belirli bir süre verilerek giderilebilecek ise, hakim tarafından eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilmesi gerekir. Bu süre içinde dava şartı eksikliği tamamlanmaz ise dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmelidir. Dairemiz kararlılıkla hukuki yarar şartının tamamlanabilir dava şartı olduğunu kabul etmektedir (27.02.2012 gün ve 2012/1756 E., 2012/5741 K). Bu nedenle belirsiz alacak davası veya kısmi dava açıldığında, dava konusu edilen alacak açık ve tam olarak belirli ise davacıya tam eda davası açması, tamamlanabilir hukuki yarar şartını yerine getirmesi için öncelikle süre verilmeli, süre sonunda yerine getirmediği takdirde davanın hukuki yarar şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmelidir.

* Somut uyuşmazlıkta bir an için tazminatların başlangıçta belirlenebileceği kabul edilse dahi, belirlenebilir olan tazminatlar hesap raporu ile belirlenmiştir. Alacak belirsiz alacak davası konusu yapılmayacağı kabul edilse dahi tamamlanabilir dava şartı olan hukuki yarar şartını yerine getirmesi için kesin süre verilmeden yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalıdır.

Sayıştay Daire Kararları • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlı

Kararın Çeşidi : 6.Daire Kararı
Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar
Kararın Numarası : 11430
Kararın Tarihi : 21.12.2006

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı 2004

2004 Yılı Bütçe Kanunu’nun “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar”ı düzenleyen (E) Cetveli 27’nci sırasında; “Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır” açıklaması getirilmiştir.

Bütçe Kanunu’ndaki bu hükme aykırı olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine ait Avşar ve Karacasu Kampusunda ekili olan toplam 900 dekar buğdayın yangın ve dolu tehlikesine karşı sigorta ettirilmesi sonucu yersiz ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 26 Oca 2015, 16:48


Sayıştay Daire Kararları • İstanbul Avcılar Belediyesi Saymanlığı 2004

Kararın Çeşidi : 4.Daire Kararı
Kararın Konusu: Vergi Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 30280
Kararın Tarihi : 26.12.2006

İstanbul Avcılar Belediyesi Saymanlığı 2004

Damga Vergisi Kanununa ekli “Damga Vergisinden istisna edilen kağıtlar” başlıklı (2) sayılı tablonun 23’üncü maddesinde “(Ek: 4842/29 md.); (Değişik. 5035/30 md.) (Yürürlük: 2.1.2004) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” denilmektedir.

Belirtilen mevzuat hükmüne göre Avcılar Belediyesi tarafından Vakıflar Bankası’na yapılan kredi geri ödemeleri amacıyla düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden istisna edilen kağıtlar kapsamına girmektedir.

Dolayısıyla Vakıflar Bankasından alınan kredinin geri ödenmesi sırasında damga vergisi kesintisi yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 26 Oca 2015, 16:49


Sayıştay Daire Kararları • Ankara 2 No’lu Katma Bütçeli İdareler Saymanlığı 2001

Kararın Çeşidi : 7.Daire Kararı
Kararın Konusu: İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 9255
Kararın Tarihi : 22.01.2004

Ankara 2 No’lu Katma Bütçeli İdareler Saymanlığı 2001

……….. Ltd.Şti yükleniminde bulunan Anadolu Otoyolu ÜTM ve BİM binaları ile gişe alanlarının temizliği işinin ihalesinde, ihalenin daha düşük fiyat veren firmaya verilmemesi hususunun mevzuata aykırı olduğuna,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 20:55


Sayıştay Daire Kararları • Bolu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Kararın Çeşidi : 5.Daire Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 10410
Kararın Tarihi : 22.04.2003

Bolu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 13’üncü maddesinin son fıkrasında; “Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.” denilmektedir. Bu hükümler uyarınca Fen Lisesi öğrencilerinin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesi için, bir günde üçten fazla belletici öğretmen görevlendirilerek ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:22


Sayıştay Daire Kararları • Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Saymanlığı 2001

Kararın Çeşidi : 5.Daire Kararı
Kararın Konusu: İş Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 10413
Kararın Tarihi : 24.04.2003

Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Saymanlığı 2001

1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesinde ölüm nedeni kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek haller arasında sayılmakta olup, aynı maddenin sondan 4’üncü fıkrasında “işçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı kanunî mirasçılarına ödenir” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 19.06.1986 tarih ve 4577/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık ve malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçinin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ya da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre borçlanılmış olmak kaydıyla er olarak askerlikte veya yedek subay okulunda geçen sürelerin 1475 sayılı İş Kanununun değişik 14’üncü maddesi uyarınca ödenecek kıdem tazminatının hesaplanma-sında dikkate alınması gerekeceğine karar verilmiştir.

Bahsedilen mevzuat hükümleri gereği ölüm halinde borçlanılan askerlik süresinin değerlendirilmesi tabii olup, askerlik borçlanması olan ilgililerin mirasçılarına borçlanılan askerlik sürelerinin de dikkate alınarak kıdem tazminatı ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:22


Sayıştay Daire Kararları • Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Kararın Çeşidi : 7.Daire Kararı
Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 9165
Kararın Tarihi : 29.04.2003

Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırah Verilecek Kimseler” başlıklı 4’üncü maddesinin istisnaları belirleyen son fıkrasında, kendi isteğiyle yer değiştirmek suretiyle ataması yapılan memura sürekli görev yolluğu ödenmeyeceği ifade edilmiştir.

Bu hüküm uyarınca kendi isteğiyle karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan memura sürekli görev yolluğu ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:23