Etiket arşivi: DENETİMLİ

Ceza Hukuku • Denetimli serbestlik dosyamın kapanması

Meraba 9 ay ceza almıştım bunu denetim süresi içinde imza ve bireysel görüşmeler çerçevesi içinde yürütüyordum 5 aydır son 2.5 ay kalmıştı imza cezam bu süreye kadar 6 imzamı ve 2 bireysel görüşmemi unuttum bana uyarı yapmışlar ama uyarı kagıtları benım eski adresime gitmiş denetimli serbestlik müdürlügünde eski adresim ve eski iletişimim oldugu için dosyama bakan memur bana ulaşamadı ve dosyamı kapatmış son 2.5 ay kalasıya..şimdi bu durum ne olur lütfen acil bilgi verirseniz çok sevinirim.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: kaderim0127 — Prş Mar 26, 2015 10:48 pm


Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • DENETİMLİ SERBESTLİĞİN İNFAZINDA İHLAL EDİLENE KADAR GECEN SÜRE-MAHSUP

T.C
YARGITAY
4.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2014/2525
KARAR NO:2015/1863
KARAR TARİHİ.22.01.2015

>DENETİMLİ SERBESTLİĞİN İNFAZINDA İHLAL EDİLEN SÜREYE KADAR GECEN ZAMAN—MAHSUP

>5275 sk 105/a

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 22.1.2015 tarih ve 2014/2525 Esas 2015/1863 Karar sayılı ilamı da bu yöndedir. Şöyle ki; “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan hükümlü N. G. hakkında, Bolvadin Sulh Ceza Mahkemesinin 16/06/2009 tarihli ve 2008/157 esas, 2009/283 sayılı kararı ile verilen 8 ay 22 gün hapis cezasının infazı sırasında, adı geçen hükümlünün 6291 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik hükümlerinin hakkında uygulanması talebinin kabulü ile, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesine ilişkin, Bolvadin İnfaz Hakimliğinin 30/07/2013 tarihli ve 2013/379-382 sayılı kararını müteakip, düzenlenen denetim planı kapsamında hükümlünün 22/08/2013 tarihinde bireysel görüşmeye gitme ve 28/09/2013 tarihli imza atma yükümlülüklerini uyarılara rağmen yerine getirmemesi nedeniyle, hükümlünün tahliye edildiği 30/07/2013 tarihi ile karar tarihi olan 09/10/2013 tarihleri arasında kalan sürenin infaz edilmiş sayılarak, kapalı ceza infaz kurumuna iadesine dair, Bolvadin infaz Hakimliğinin 09/10/2013 tarihli ve 2013/379-382 sayılı ek kararına karşı Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine dair, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin 25/10/2013 tarihli ve 2013/742 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07.01.2014 gün ve 3673 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:

İstem yazısında: “Dosya kapsamına göre, hükümlünün cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesine dair anılan mahkeme kararı sonrasında, hükümlünün tahliye edildiği 30/07/2013 tarihi ile denetime uymadığı son tarih olan 28/09/2013 tarihleri arasında kalan süresinin infaz edilmiş sayılarak, kapalı ceza infaz kurumuna iadesi kararı verilmesi gerektiğinin gözetilerek, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

I-Olay: Hakaret suçundan hükümlü N. G. hakkındaki cezanın infazı sırasında Bolvadin İnfaz Hakimliğinin 30/07/2013 tarihli kararıyla, İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesi uyarınca cezasının koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verildiği, tahliye işlemi sonrasında sanığın 22.08.2013 ve 28.09.2013 tarihlerinde denetim planındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı infaz bürosunun 08.10.2013 tarihli ihbar yazısı üzerine, Bolvadin İnfaz Hâkimliğinin 09/10/2013 tarihli kararıyla İnfaz Kanunu’nun 105/A-6-b maddesi uyarınca denetimli serbestlik kararının kaldırılarak kapalı cezaevine gönderilmesine ve hükümlünün tahliyesine karar verildiği 30.07.2013 tarihi ile kararın kaldırıldığı 09.10.2013 tarihleri arasındaki sürenin infaz edilmiş sayılmasına karar verildiği, o yer Cumhuriyet Başsavcılığının bu karara itirazının Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin 25/10/2013 tarihli kararıyla reddedilmesi üzerine, kesin olan mercii kararına karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulduğu anlaşılmıştır.

II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesi uyarınca cezasının koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilen hükümlü hakkında, denetim planındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle İnfaz Hakimliğince verilen tedbirin geri alınmasına ilişkin kararda, infaz edildiği kabul edilen sürenin doğru gösterilip gösterilmediğinin belirlenmesine ilişkindir.

III- Hukuksal Değerlendirme:
Kanun yararına bozma, kesinleşen hükümde verildiği zaman yürürlükte bulunan usul ve maddi hukuka ilişkin hukuka aykırılıkların giderilmesi ile sınırlı olduğundan, inceleme karar tarihindeki mevzuat hükümlerine göre yapılmıştır.
5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesinin karar tarihinde yürürlükte bulunan (6) numaralı fıkrasında,
“(6) Hükümlünün;
a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,
b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,
c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,
hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir.” hükümlerine yer verilmiştir.
Denetimli serbestlik suretiyle hapis cezasının infazı, özgürlüğü bağlayıcı cezanın kanunlarla belirlenecek bir alt sınırının infaz kurumunda geçirilmesi koşuluyla, suçlunun kişiliğindeki gelişmeleri gözlemleyerek cezasının koşullu salıverilmeden önceki bir yılını dışarıda geçirmesini sağlayan bir tedbirdir. Bu yöntemde işlenen suçun, denetimli serbestlik açısından belirleyici bir niteliği bulunmamakta, verilen cezanın çekilen süresi ve iyi halli olma koşulları aranmaktadır.

İnceleme konusu somut olayda; Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı infaz bürosunun 08.10.2013 tarihli ihbar yazısı ve ekindeki evraklar incelendiğinde, hükümlünün tahliye edildikten sonra denetim planındaki yükümlülükleri bir süre yerine getirdiği ancak kendisine yapılan ihtaratlara rağmen, denetim planı kapsamında belirlenen 22/08/2013 tarihli bireysel görüşmeye gitmediği, 28/09/2013 tarihinde ise imza atma yükümlülüğünü yerine getirmediği görülmektedir. Bu nedenle infaz hakimliğince, hükümlünün tahliye edildiği 30.07.2013 tarihi ile, denetim dosyasının kapatılmasına neden olan son ihlalin tespit edildiği, 28.09.2013 tarihleri arasındaki sürenin infaz edilmiş olduğu kabul edilerek, 28.09.2013 tarihinden sonraki sürelerin kapalı cezaevinde infazına karar verilmesi gerekirken, 30.07.2013 tarihi ile tedbirin kaldırılmasına dair kararın verildiği 09.10.2013 tarihleri arasındaki sürenin infaz edilmiş sayılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

IV- Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,
1-Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin 25/10/2013 tarih ve 2013/742 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
2-Aynı Kanun maddesinin 4-a fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, 22.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklinde karar verilmiştir.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Çrş Şub 25, 2015 4:17 pm


Ceza Hukuku • Denetimli serbestlik iki ayrı ceza için nasıl uygulanır?

Selamlar;
Eşim 25 kasımda savcılığa bir şikayette bulunmak üzere gitmişti, fakat savcılıkta 2005 teki bir suçtan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu söylemişler, hemen ceza evine gönderdiler, cezası 1 yıl 8 ay çıktı. Bu cezasının tebligat eline ulaşmadığından dolayı 4 ay sonra denetimli serbestlik ile çıkabileceğini söylediler.Şu anda halen cezaevinde bulunuyor.
Biz 25-26 Mart gibi çıkmasını bekliyorduk.
Fakat aynı tarihte benzer suç ile bir dava daha varmış ve buda yargıtaya gitmiş. Yargıtaydan 13 ocak tarihinde karar çıkmış, 1 yıl 8 ay olarak yine, şimdi Bu ceza da içeride olduğu cezanın üzerine mi eklenir, yoksa ayrı mı değerlendirilir bunu çok merak ediyoruz, henüz eşime bile söyleyemedik, Biz martta çıkasını beklerken şimdi bu yeni dava sonucu çıktı.Henüz eşime tebliğ edilememiş, Adliye ye teslim edilmiş görünüyor 13 ocakta.
Sizden ricam bu konuda emsal karar varmıdır.
Ne kadar daha yatacak eşim acaba yardımcı olursanız çok sevinirim.

Saygılarımla.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: busesarı — 06 Şub 2015, 12:42


Ceza Hukuku • Denetimli serbestlik 0-6 yaş çocuğu olan bayanlar

Merhaba,
30 ay onanmış cezam (20 ay yatar) Denetimli serbestlik yasasına göre 0-6 yaş arası çocuğu olanların yararlanma süresi 24 ay olduğundan acaba hiç yatmadan direk denetimliden yararlanabilir miyim?Teşekkürler

Bilgiler: Tarih-Gönderici: demir1981 — 12 Oca 2015, 01:16


Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • HAPİS CEZASI İLE BİRLİKTE PARA CEZASI, DENETİMLİ SERBESTLİK

Yargıtay 11. Ceza Dairesi
Esas: 2014/7735
Karar: 2014/7852

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10/02/2014 gün ve 2014/3047/9826 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 24/02/2014 gün ve KYB.2014/65845 sayılı ihbarnamesi ile;

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hükümlü H…’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-e, 158/1-son, 204/2, 43 ve 52/2. maddeleri gereğince iki kez 6 yıl hapis ve bir kez 294.450,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair …2. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/07/2009 tarihli ve 2007/62 esas, 2009/283 sayılı kararının infazı sırasında, …Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 26/11/2013 tarihli, 2010/1-825, 2010/1-826 ve 2010/1-827 sayılı müddetnameye yönelik infazının cezaların toplanmasının usul ve yasaya uygun olmadığı,

6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin müddetnameye yönelik yapılan itirazının kabulüne ve müddetnamenin iptaline dair aynı Mahkemenin 24/12/2013 tarihli ve 2013/1233 Değişik İş sayılı kararına yönelik …Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin …3. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/12/2013 tarihli ve 2013/924 Değişik İş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Dosya kapsamına göre, 11/04/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6291 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen 105/A maddesinde.

"1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,

b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan, koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir

(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi halli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları halinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler." ve aynı Kanun’un geçici 3. maddesindeki, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan;

a) Açık ceza infaz kurumunda bulunan,

b) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan, iyi hâlli hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.

(2) Koşullu salıverilmelerine bir yıl kala açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkını kazanan hükümlüler, bu infaz usulünden en fazla altı ay süreyle yararlanırlar.

" hükümlerine göre, koşulların bulunması hâlinde hükümlünün hapis cezası bakımından koşullu salıverilmesine bir yıl süre kaldığı halde denetimli serbestlikten yararlandırılması gerektiği, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 90/4. maddesinde yer alan “Başka bir mahkûmiyet kararı nedeniyle ceza infaz kurumuna alınan hükümlünün kaydı kapatılarak, 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin uygulanabilmesi yönünden toplama kararı alınması ve müteakip infaz işlemlerinin buna göre yapılması amacıyla dosya hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına iletilir.”

hükmüne uygun şekilde, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişinin işlediği tek bir suçtan farklı yaptırımı içeren cezalar da olsa bir kez denetimli serbestlikten yararlanmasına olanak tanıyan usul ve yasaya uygun olan müddetnameyi, hapis cezası ile birlikte doğrudan verilen adli para cezasının ayrı ayrı ve sıraya konularak infazı gerektiğinden bahisle iptal eden karara yönelik yapılan itirazın, hükümlünün bir kez denetimli serbestlikten yararlandırılması gerektiği gerekçesi ile kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, …Cumhuriyet Başsavcılığının 26.11.2013 gün ve 2010/1-825-926-827 sayılı müddetnamesine yönelik itirazın kabulü ile müddetnamenin iptaline dair …2. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.12.2013 gün ve 2013/1233 Değişik İş sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin mercii …3. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.12.2013 gün ve 2013/924 Değişik İş sayılı kararının CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 05 Oca 2015, 18:02