Etiket arşivi: DERDESTLİK

AİLE HUKUKU BOŞANMA DAVASI DERDESTLİK KOŞULU

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E: 2006/20744 K: 2007/16917            T:04.12.2007

AİLE HUKUKU BOŞANMA DAVASI DERDESTLİK KOŞULU

Özet: Davacı-davalı kadının 15.07.2005 tarihinde açmış olduğu boşanma davasının tarafları aynı ise de dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez. Mahkemece davanın tefrikine ( ayrılmasına) karar verildiği de göz önüne alınarak bu davanın da esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakmesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temziyen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 27.11.2007 günü duruşmalı temyiz eden Karolin ile vekili ve temyiz eden Ohannes ile vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı – davalı kadının 15.07.2005 tarihinde açmış olduğu boşanma davasının tarafları aynı ise de dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez. Mahkemece davanın tefrikine karar verilmediği de göz önüne alınarak bu davanın da esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına duruşma için takdir olunan 500.- TL vekalet ücretinin Ohannesten alınıp Karoline verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle, 04.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.