Etiket arşivi: DERKENAR

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • İHTİYATİ HACİZ,TEMİNAT İADESİ DİLEKÇESİ VE DERKENAR ÖRNEĞİ

……………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2015/…….

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE
BULUNAN DAVACI :……………………..

DAVALI :………………………………..

KONU : TEMİNAT İADESİ TALEBİ.

AÇIKLAMALAR :
Mahkemenizin yukarıda numarası ve tarafları yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı, …………İcra Müdürlüğü’nün 20…/…. E. sayılı dosyasından infaz edilmiş, takip dosyasından gönderilen ödeme emri borçlu davalıya tebliği edilmiş olup takip kesinleşmiştir. İcra takibi, ödeme emrinin borçluya tebliği neticesinde kesinleştiğinden, dosyanızda bulunan teminatın tarafıma iadesini talep ederim.

TALEP : Açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle mahkeme veznesine yatırılan teminatın tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. ../../2015

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

…….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO: 2015/……… E.

Yukarıda numarası yazılı ihtiyati haciz kararı 2015/…….. E. dosyamızdan infaz edilmiş olup, takip kesinleşmiştir. İşbu derkenar takip alacaklısının talebi üzerine verilmiştir.

İcra Müdürü

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 06 Oca 2015, 22:02