Etiket arşivi: E.2008/15476

Y2HD 5.2.2009 E.2008/15476 – K.2009/1541


 Y2HD 5.2.2009 E.2008/15476 – K.2009/1541

– TEMSİL KAYYIMI ATANMASI İSTEMİ (İzale-i Şuyu Davasında)

– KAYYIM TAYİNİ (İzale-i Şuyu Davasında Tebligat Yapılamayan Ortaklar)

– İZALE-İ ŞUYU (Temsil Kayyımı Atanması Talebi)

– İLANEN TEBLİGAT (İzale-i Şuyu Davasında) – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ –

TMK.426,698,699,703

İzale-i şuyu davalarında, adresleri tesbit edilemeyen paydaşlar yönünden ilanen tebligat yapma olanağı mevcuttur.
Böyle bir durumda, Türk Medeni Kanunu`nun 426. maddesinde sayılan temsil kayyımı atanmasını gerektiren haller ve koşulları bulunmamaktadır; istemin reddi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın, yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı hissedar olduğu taşınmazla ilgili açılmış bulunan izale-i şuyu davasında verilen yetkiye dayanarak, hissedar Belgüzar`ın adresinin tespit edilemediğinden bahisle temsil kayyımı atanmasını istemiştir. İzale-i şuyu davasının konusu olan taşınmazın paydaşları bellidir. Bu kişilerin gaip oldukları ileri sürülmemiştir. Adreslerinin araştırmaya rağmen tespit edilememesi halinde, ilanen tebligat yapma olanağı mevcuttur. Türk Medeni Kanunu`nun 426. maddesinde sayılan temsil kayyımı atanmasını gerektiren haller ve koşulları bulunmamaktadır. İstemin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 5.2.2009 E.2008/15476 – K.2009/1541

PicLensButton Y2HD 5.2.2009 E.2008/15476 – K.2009/1541