Etiket arşivi: EDİLEMEMESİ

DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ

T.C.
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E:2006/2847
K:2006/12540
T:21.6.2006
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ

213 s. VERGİ USUL KANUNU [Madde 359]
213 sayılı kanuna muhalefetten sanık Şaban hakkında bozma üzerine yapılan duruşma sonunda: Sanığın defter ve belge ibraz etmemekten menfaatine, sahte fatura düzenlemek suçundan hükümlülüğüne dair ( Mersin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi )’nden verilen 09.12.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili ve sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 06.03.2006 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:
I-Müdahil vekilinin Inş. Malz. Tic. Ltd. Şti. için 1999, 2000,:2001 yıllarında sahte belge kullanmak suçlarından kurulan beraat hükmüne yönelik temyizi ile, sanık müdafiinin, sanık hakkında; E…, V… ve T. 21.06.2006Ltd. Şirketleri için sahte belge düzenlemek suçlarından verilen mahkumiyet kararlarına yönelik temyiz itirazlarına göre yapılan incelemede;
Bozmaya uyularak yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre, müdahil vekili ve; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ister gibi ( ONANMASINA ),
II-Müdahil vekili’nin sanık hakkında sorumlusu olduğu her üç şirket yönünden defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemek suçlarından verilen beraat kararlarına yönelik temyizine gelince;
Sanığın sonrada devralıp sorumlusu olduğu her üç şirket adına noterde defter tasdik ettirdiği ve matbaalarda belge bastırdığının Vergi İncelerine Raporları, Matbaa Bilgi Formları, Vergi Dairesinin cevabı yazısı ve dûsyadıı mevcut defterlerden anlaşılmasına, şirketlerden E…. Tekstil … Ltd.Şti.’ne a t defter ve belgeleri ibraz etmesi için muhasebeci Rıza’nın işyerinde 01.08.2001 tarihinde el konulmadan önce bizzat kendisine 18.06.2001 tarihinde yapılan tebligatla;T…Ltd.Şti.’ne ait defter ve belgeleri ibraz etmesi için de muhasebeci de el konulma tarihinden önce 24.07.2001 tarihinde eşine yapılan tebligatla, 11.09.2001 tarihinde ise bizzat kendisine yapılan tebligatla istenilmesine rağmen sadece bir kaç cilt kullanılmamış fatura ve irsaliye ibraz ettiği; keza sorumlusu olduğu V.Ltd. Şti. yönünden defter ve belgelerini ibraz etmesi için usulüne uygun bir tebligat yapılmamış ise de; sanığın imzasını taşıyan 11.09.2001 tarihli tutanakta, vergi incelemesine esas olmak üzere ibrazı istenen defter ve belgelerle ilgili olarak sanığın “Seyyar çaycılık yaparken muhasebeci Rıza ile tanıştığını, onun sayesinde üstüne 500 ve 800 milyon lira alarak V.gıda ve T…. şirketlerini devraldığını, defter ve belgelerin kendisinde hiç kalmadığını. Rıza’da olduğunu, istediği halde kendisine verilmediğini” ileri sürüp, 08.01.2002 tarihli savcılık ifadesinde ise “Ercan…Ltd. Şti.’ne ait defter ve belgeleri Sevgi isimli bir muhasebecinin tuttuğunu. Maliye tarafından istenince belgeleri adı geçen muhasebecinin alıp kaçtığını, büroda bulabildiği bazı kullanılmamış boş belgeleri ibraz ettiğini”savunduğu, muhasebeci Rıza’nın işyerinde 01.08.2001 tarihinde E ve V Şirketlerine ait bazı boş ( kullanılmamış ) defterlere el konulduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıntıları Ceza Genel Kurulu’nun 23.11.1999 gün ve 1999/11-273/288 sayılı içtihadında açıklandığı üzere defter ve belgelerin bulunamaması, ulaşılamayan kişilerde olduğunun ileri sürülerek ibrazından kaçılınılması halinde usulüne uygun tebligatın aranmayacağı, kaldı ki el konulma tarihinden önce iki ayrı tebligatın yapıldığı, defter ve belgeleri muhafaza zorunluluğunun mükellefe ait olduğu, ibrazı istenen defter ve belgelerin muhasebecide bulunmasının mutad olmadığı, ait olduğu yılı takip eden beş yıl süreyle saklanması ve ibraz mecburiyeti olan defter ve belgelerden üç cilt fatura ve dört cilt sevk irsaliyesi dışındakileri ibraz etmediği ve yüklenen suçun tüm unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden yazılı gerekçelerle beraatine karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.06.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.