Etiket arşivi: EDİNENDEN

EVLAT EDİNME / EVLAT EDİNİLENİN EVLAT EDİNENDEN DAHA BÜYÜK OLMASI

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E. 2005/19285
K. 2006/3858
T. 21.3.2006
EVLAT EDİNME
EVLAT EDİNİLENİN EVLAT EDİNENDEN DAHA BÜYÜK OLMASI
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 308]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 313]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet B aşsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacılar Hatice Misiroğlu ve Nafiz Misiroğlu müştereken verdikleri 14/4/2005 tarihli dava dilekçesi ile davalı Sevim Musaoğlu’nu evlat edinmelerine izin verilmesini istedikleri, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 308. maddesinde “evlat edinilenin, evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır” hükmü mevcuttur.
Dosyada mevcut nüfus kayıt örneklerinden, davacı Hatice’nin 1/7/1959 doğumlu olup, 1958 doğumlu davalı
Sevim’den küçük olduğu anlaşılmaktadır.
Evlat edinilen Sevim’in evlat edinen Hatice’den daha büyük olduğu ve bu nedenle Medeni Kanunun 308. maddesindeki şartın gerçekleşmediği gözetilmeksizin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
Diğer taraftan; anılan Kanunun 313. maddesinde ergin ve kısıtlıların hangi hallerde evlat edinilebileceği düzenlenmiştir.
Dosya içeriğinden, davacılar ile davalının daha önce ve halen birlikte oturmadıkları, davalının küçükken en az beş yıl süre ile davacıların bakım, gözetim ve eğitiminde olduğuna dair bir delilin de bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Mahkemece, Medeni Kanunun 313. maddesinin 1. fıkrasının 1, 2 ve 3. bentlerinde belirtilen şartların mevcut olmadığı düşünülmeksizin davanın kabulüne karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 21.3.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.