Etiket arşivi: EMVALİ

SAVUNMADA ÇELİŞKİ / KAÇAK ORMAN EMVALİ / EKSİK ARAŞTIRMA

T.C.

YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi
E: 2005/11204
K: 2006/2319
T: 23.3.2006
SAVUNMADA ÇELİŞKİ
KAÇAK ORMAN EMVALİ
EKSİK ARAŞTIRMA
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 27]
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık F.’nin temyizi ile müdahil idarenin sanık S. hakkındaki hükme ilişkin temyizi doğrultusunda yapılan incelemede;
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,ancak;
1- Sanık S.’ün 11.5.2004 günlü oturumdaki savunmasında suç konusu emvali ormanda kurumuş ve kırılmış halde bulup getirdiğini kabul etmiş olmasına karşılık 8.7.2004 tarihli oturumda alınan beyanında olay tarihinde oğlu H. ‘in yanında tedavi gördüğünü, hastalığının akli sıhhatine etkili olduğunu, suçu işlemediğini ileri sürmesine göre sanığın suç tarihinde oğlu H. ‘in yanında tedavi görüp görmediği ve cezai ehliyetine etki edecek nitelikte bir hastalığı olup olmadığı araştırılmadan yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
2- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde “zaman bakımından uygulama” 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddesinde ise, “lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul” kurallarının düzenlenmesi, ayrıca 5252 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlükten kaldırılması, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kanunların hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunması karşısında;
5237 Sayılı TCK.un 7. ve genel hükümleri ile 5252 Sayılı Kanunun 9. maddeleri uyarınca, sanık F.’ün hukuki durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun Hükümleri de nazara alınarak yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık F. ve Müdahil İdarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 23.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.