Etiket arşivi: Eşini

Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • SUÇ ÜSTLENME,MEMUR EŞİNİ KORUMAK İÇİN SUÇU ÜSTLENME

T.C
YARGITAY
6.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2004/6201
KARAR NO.2006/2573
KARAR TARİHİ.16.03.2006

CÜRÜM İŞLEYENLERİ SAKLAMAK ,SUÇLUYU KAYIRMAK, SUÇ ÜSTLENMEK.
ALKOLLÜ MEMUR EŞİNİ KORUMAK İÇİN,MADDİ HASARLI VE YARALAMALI TRAFİK KAZASI SUÇUNU ÜSTÜNE ALMAK.

Yalan beyanda bulunmak suçundan sanık Ö……. hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Çatalca Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 29.4.2003 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 15.4.2004 tarihli tebliğname ile 13.5.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Maddi hasarlı ve yaralamayla sonuçlanan kabahat niteliğindeki bir trafik kazasında; aracı eşi kullandığı halde, eşinin olay sırasında alkollü ve aynı zamanda memur olması nedeniyle onu cezadan kurtarmak amacıyla soruşturma evresinde kollukta aracı kendisinin kullandığı şeklindeki suçu üstlenen sanığın eyleminin, 765 sayılı TCY.nın 296. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesindeki suçu oluşturduğu ancak, bu suçu eşi yararına işlemiş olduğundan aynı maddenin 2. fıkrası (5237 sayılı TCY.nın 283/1-3) gereğince ceza verilemeyeceğinin gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ö…. Coşkun’un temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 16.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 


Yargıtay , çiçek alan kadın eşini affetmiş sayılır dedi

Maddi ve manevi anlaşmazlıklar sonrası boşanmaya karar veren çift, 2’nci Aile Mahkemesi’nce, psikolog raporu ve tanık beyanları dikkate alınarak boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti anneye verilirken, kadına 250 lira nafaka ve 4 bin lira tazminata hükmedildi. Ancak M.T., kararı temyiz etti.

Hürriyet Gazetesi’nin verdiği habere göre, temyizin mercii Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, boşanma kararını bozdu. Kararda, çiftin 14 Şubat 2009’da barışarak bir araya geldikleri, boşanma kararı için, ortak hayatın temelinden sarsıldığı hususunun sabit olması gerektiği, sadece şahit beyanlarına dayanılarak, boşanmaya karar verilemeyeceği belirtildi. Mahkeme de boşanma kararında, “Bir davalı tanığının, Sevgililer Günü’nde kocanın karısını çiçekle karşıladığı beyanı dışında, ilişkilerinin düzeldiği konusunda delil yoktur” gerekçesiyle direndi. Bunun üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, direnme kararını oyçokluğuyla bozdu. Genel Kurul da çiçeği kabul eden kadını kocayı affetmiş kabul ederek, tanık beyanlarının boşanma kararı için yeterli olmadığına hükmetti.

YARGITAY;Dava Sırasında Eşini Aldatan Davacı Kadın Kusurludur.

13992421Yargıtay’ın gündemine gelen dava konusu olay İstanbul’da yaşandı. Davacı A.H. eşi S.H.’nin başka kadınlarla kendisini aldattığını, aşağıladığını, çapkınlık olayının ortaya çıkmasının ardından ayrılmak istediğini, kocasından dayak yediğini ve silah zoru ile vazgeçirildiğini, çocuklarının küçük olması nedeniyle evliliğini sürdürme çabası içinde olduğunu belirterek, eşinin kendisini çocuklarıyla evden kovmasının ardından boşanma davası açtı. İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nin gündemine gelen davada taraflar birbirlerini suçladı. Davayı açan A.H., eşinin kendisini aldattığını evden kovduğunu çalışmadığı halde eşinin kendisine ve çocuklarına bakmadığını söyledi. S.H. ise karısını aldattığını kabul ederek, maddi sıkıntı içinde olduğunu karısını sadakatsiz eylemleri bulunduğunu iddia etti. Tanık beyanlarında da hem kadının hem de kocanın sadakatsiz tutumları tutanaklara geçti. Ancak S.H.’nin tanıkları kardeşi ve işyerindeki çalışanları olduğu için A.H.’nin kendisin aldattığına yönelik beyanları mahkeme tarafından delil olarak değerlendirilmedi.

AŞIRI PARA HARCAMA BOŞANMA NEDENİMahkeme, kadının sadakatsizliği yönündeki tanık anlatımlarını tarafların sosyal konumları, aile yapısı ve toplum koşulları gözönüne alarak ciddi ve inandırıcı bulmadı. İstanbul 2. Aile Mahkemesi, davacının alkol alınca davacıya hakaret ettiğine dikkat çekerek, müsrif ve aşırı harcama yapmasının boşanmaya yol açan olaylarda kusur olarak kabul etti. Mahkeme kararında, davanın açıldığı tarihteki fiili ve hukuki duruma göre çözümleneceğine hükmederek, S.H.’nin davasını “karısının evini terk” nedenine dayandırdığına dikkat çekti. Kararda, S.H.’nin eşinin sadakatsizliğini dava konusu etmediğine işaret edilerek şöyle denildi:

 

“Davcının bu tür sadakatsiz davranışları bulunmuş olsa bile davalının bunu hoşgörü ile karşılayıp dava nedeni yapmaması nedeniyle yerinde bulunmamıştır. Davanın açılmasından sonra meydana gelen olaylar yeni ve ayrı bir boşanma davasının dayanağını teşkil ederler. Davalı boşanmayı gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta bu olaylar nedeniyle ayrı bir boşanma davası açmayıp başlangıçtaki terk iddiasının genişletmiştir. Saptanan hukuksal durum bu olunca tarafların evlilik birliğinin devamında toplumsal ve kişisel bir yarar kalmadığı evlilik birliğinin temelden sarsıldığı anlaşıldığından boşanmalarına karar verilmiştir.”

Boşanmaya yol açan olaylarda davalının ağır kusuru bulunduğuna hükmeden mahkeme kararında, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurun derecesi ve niteliğini de gözeterek davacı A.H.’nin, maddi ve manevi tazminat talebini kabul etti.

DAVA SIRASINDA EŞİNİ ALDATAN KADIN BOŞANMADA KUSURLUDUR

Karara itiraz edilence dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Temyiz talebini kabul eden Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak, eşlerin evlilik birliği süresince birbirlerine sadakat yükümlülüklerinin devam ettiğini anımsattı. Bozma kararında, “Bir eşin sadakatsiz tutum ve davranışlarda bulunması diğerine de bu hakkı vermez. Toplanan delillerden sadakatsiz tutum içinde bulunan kocaya karşı boşanma davası açan kadının da dava sırasında bir başka erkekle ilişkide bulunduğu bu suretle sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kadın da davalı eşi kadar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurludur” denildi. Yerel mahkeme kararında direnince dosya bu kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul, yerel mahkemenin direnme kararını bozdu