Etiket arşivi: EYLEMDEN

Basından Hukuk Haberleri • PROF.CERRAH HADİS OKUDU,YIKICI, BÖLÜCÜ EYLEMDEN YARGILANIYOR

‘Hadis okumak suretiyle, yıkıcı, bölücü eylemlerde bulunmakla suçlanıyorum’

5 Mayıs 2014 tarihinde kişisel Twitter hesabından “Ahirette Allah’ın yüzüne bakamayacağı kişi yalancı hükümdardır” hadisini paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan Hukuk Etik ve Siyaset Araştırmaları (HESA) Başkanı Prof. İbrahim Cerrah, bugün YÖK’te sorgulamaya çekildiğini söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Prof. Cerrah, “Hadis okumak suretiyle, yıkıcı, bölücü eylemlerde bulunarak, kurumların huzurunu bozmakla suçlanıyorum. Hakkımdaki 8 ayrı suçlama ile YÖK’te yargılanıyorum” dedi.

Prof. Cerrah’ın paylaştığı söz konusu belge şöyle:

Resim

http://t24.com.tr/haber/allahin-yuzune- … yor,284649

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 22 Oca 2015, 17:11


HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN DAVA / TACİRLER ARASINDA HAKSIZ EYLEM

T.C.
YARGITAY
Yedinci Hukuk Dairesi
E:2006/1028
K:2006/1293
T:24.4.2006
HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN DAVA
TACİRLER ARASINDA HAKSIZ EYLEM
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 4]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 5]
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenildiği, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:
Dava niteliği ve içeriği itibariyle tacir yada ( tacir sayılan ) taraflar arasında haksız fiilden kaynaklanan alacağını tahsili için başlatılan icra takibine karşı öne sürülen itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece dava konusu alacağın uygulamada haksız eylem olarak nitelendirilen kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığı gerekçe gösterilerek görevsizlik kararı verilmiş ise de, yerel mahkemenin vardığı sonuç davanın saptanan niteliğine ve tarafların davadaki sıfatına uygun düşmemektedir. Yerel mahkeme hükmünün gerekçesinde açıklandığı gibi haksız eylemden kaynaklanan davaların Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmesi gerektiğine ilişkin yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Aksine açılan davanın Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi hükmünde açıklanan mutlak ticari davalardan olması veya her iki tarafın tacir ve açılan davanın tarafların ticari işletmeleriyle ilgili bulunması ve davanın açıldığı yerde ayrı ticaret mahkemesinin kurulmuş olması halinde davalının yasal cevap süresi içerisinde iş bölümü itirazında bulunması koşulu ile bu gibi davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinde görüleceği, aynı Kanunun 5. maddesi hükmünde duraksamasız açıklanmıştır.
Taraflar tacirdir. Alacak haksız eylemden kaynaklansa dahi her iki tarafın ticari işletmeleriyle ilgilidir. Davalı taraf süresinde iş bölümü itirazında bulunmuş ise de, itiraz yerinde olmayıp davanın niteliği ve taraftarın davadaki sıfatı göz önüne alındığında davaya bakmak Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevine girmektedir. Hal böyle olunca davalı tarafın iş bölümü itirazının reddi ile işin esasın incelenmesi bundan sonra toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu olgular göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz;
SONUÇ : Davacı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde ilgilisine iadesine. 24.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.