Etiket arşivi: GELMESİ

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SENEDİN ÖDEME GÜNÜNÜN PAZAR GÜNÜNE DENK GELMESİ, PROTESTO…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11814
KARAR: 2013/21014

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanarak örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda takip dayanağı senede ilişkin olarak zamanaşımı, imzaya ve borca itirazları yanında ciranta olarak kendisine ödememe protestosu çekilmediğinden aleyhine takip yapılamayacağı gerekçesi ile takibin iptalini istediği anlaşılmıştır.

Takip dayanağı bononun tanzim tarihi itibariyle uygulanması gereken 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 626. maddesinin 3. fıkrasında; "Muayyen bir günde veya keşide gününden veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi şartını havi bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü takibeden iki iş günü içinde çekilmesi lazımdır", aynı yasanın 664. maddesinde ise; "Vadesi pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlıyan poliçenin ödenmesi, ancak tatili takibeden ilk iş günü istenebilir" hükümlerine yer verilmiş olup, aynı yasanın 690. maddesi uyarınca poliçelere ilişkin bu düzenlemelerin bonolar hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda 21.02.2009 vade tarihli senedin ödeme gününün, 21.02.2009 Cumartesi günü olup, 22.02.2009 tarihinin pazar gününe denk geldiği, ödeme gününün belirtilen yasal düzenleme doğrultusunda 23.02.2009 tarihi olduğu, ödememe protestosunun ise keşideciye ödeme gününü takip eden ikinci iş gününün sonu olan 25.02.2009 tarihinde ve yasal sürede çekildiği görülmüştür.

Bu durumda mahkemece, protestoya ilişkin şikayetin reddi ile borçlunun diğer itirazları hakkında inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabul edilerek takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan borçlu zamanaşımı itirazında bulunmuş ve mahkemece tensip kararı ile reddedilmiş ise de bu husus borçlu tarafından temyiz konusu yapılmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/06/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 12 Şub 2015, 01:22


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TÜKETİCİ,SIFIR ARACIN KAPISINDAN SES GELMESİ, AYIPLI MAL


T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/18797
KARAR NO: 2014/22037
KARAR TARİHİ:30.06.2014

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … A.Ş. vekili avukat …geldi. Davacı taraftan gelen olmadığından duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının bayisinden 24.2.2011 tarihinde araç satın aldığını, aracı ilk kullandığı andan itibaren sol ön kapısından rahatsız edici sesler gelmeye başladığını, 4-5 kez servise götürmesine rağmen problemin kaynağının tespit edilemediğini, daha sonra yaptırdığı servis incelemesi ile aracın sol ön kapısının darbeli ve boyalı olduğunun tespit edildiğini, aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, aracın ayıpsız, misli ile değiştirilmesini, mümkün olmazsa aracın iadesi ile bedelinin faiziyle birlikle davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, aıaçta ayıp olmadığını, davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş: Hüküm, davalı taralından temyiz edilmiştir.

Davacı, Davalının bayisinden satın aldığı aracı ilk kullandığı andan itibaren sol ön kapısından rahatsız edici sesler gelmeye başladığını. 4-5 kez servise götürmesine rağmen problemin kaynağının tespit edilemediğini, daha sonra yaptırdığı servis incelemesi ile aracın sol ön kapısının darbeli ve boyalı olduğunun tespit edildiğini, aracın ayıplı olup ayıbın hile ile gizlendiğini ileri sürerek, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, mümkün olmazsa aracın iadesi ile bedelinin faiziyle birlikte davalıdan tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu da esas alınmak suretiyle davanın kabulü ile bedel iadesine karar verilmiştir.

Davacı davasında servis kayıtlarına dayanmasına rağmen mahkemece bu kayıtlar getirtilmediği gibi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin cevabi yazısı ile bildirilen hasar dosyaları getirtilmemiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda tespit bilirkişi raporu değerlendirilmediği gibi hüküm kurmaya elverişli nitelikte de değildir.

Eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulamaz. Öyle olunca mahkemece dava konusu araca ilişkin servis kayıtları ve hasar dosyaları getirtilip aracın ayıplı olup olmadığı, varsa ayıpların üretimden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, araçta hasar oluşup oluşmadığı, oluşmuşsa değer kaybına neden olup olmadığı hususlarında konusunda uzman bilirkişi kurulundan keşfen taraf, hakim ve Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik İnceleme ile yazılı şekilde yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 422,50 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 12 Ara 2014, 22:20