Etiket arşivi: GÖREVLİYE

GÖREVLİYE ETKİN DİRENMEK

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi
E: 2006/1399
K: 2006/13136
T: 28.06.2006
GÖREVLİYE ETKİN DİRENMEK
Özet: Tehlikeli şekilde araç kullandığı için durdurulan sanığın, görevlilerce istenen belgeyi vermeyip hakaret ederek, yakınanın aracın kontağını almak istemesi üzerine de, aracı hızla hareket ettirip, yakınanın elinin araç penceresinin camına çarpıp hafif yaralanmasına neden olması biçimindeki eyleminin 765 sayılı Yasa ‘nın 258/1. maddesine uyduğu gözetilmelidir.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 265]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 258]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 260]
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Yakınanın aşamalardaki anlatımları, 22.07.2004 tarihli adli rapor içeriği, savunma ve tanık anlatımları karşısında, tehlikeli şekilde araç kullandığı için durdurulan sanığın, görevlilerce istenen belgeyi vermeyip hakaret ederek, yakınanın aracın kontak anahtarını almak istemesi üzerine de, aracı hızla hareket ettirip, yakınanın elinin araç penceresine çarpıp hafif derecede yaralanmasına neden olması biçimindeki eyleminin 765 sayılı TCY’nin 258/1. maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Yasanın 260. maddesi gereği ceza verilmesi,
2 Hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan 5237 sayılı TCY’nin 7/2, 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddeleri uyarınca, sanık lehine olan yasa hükümlerinin belirlenmesi işleminin denetime olanak verecek biçimde, yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Yasa ile 5237 sayılı TCY’nin ilgili hükümlerinin tümüyle olaya uygulanarak sonuçta hangisinin sanık yararına bulunduğunun tartışılarak açıklanması gerektiği gözetilmeden, salt “5237 sayılı TCK’nın sanık lehine sonuç doğurmadığından” biçimindeki gerekçeyle yazılı hükmün kurulması,
3 Kabule göre de, sanığın fiilinin her ne kadar 765 sayılı TCY’nin 260. maddesine uyduğu kabul edilmiş ise de, anılan maddede yer alan suçun karşılığının 5237 sayılı TCY’de düzenlenmediğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık Ahmet müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMA­SINA), 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dos­yanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28.06.2006 tarihinde oybir­liğiyle karar verildi.