Etiket arşivi: HAKARETİ

Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku • AVUKATIN MESLEK TAŞINA HAKARETİ VE TEVİLLİ İKRARI

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih – Esas No – Karar NoKonu
T. 29.08.2014
E. 2014/389
K. 2014/549

Şikâyetli avukatın Mahkeme koridorlarında bir başka meslektaşını alenen “şirretlik yapıyorsunuz” sözleri ile aşağılaması asla kabul edilemez ve mesleki dayanışma, karşılıklı saygı sevgi kuralları ile bağdaşmaz.

(Av. Yas. 34, 46, 134 TBB Mes. Kur 5, 11, 27/1)

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2012 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-101-05-34-0862-2012/12314 sayılı Oluru” ile “Davalı vekili sıfatıyla takip ettiği ve müşteki avukatın davacı vekilliğini üstlendiği … Asliye 8. Ticaret Mahkemesi’nin 2006/331 esasına kayden görülen dava sonunda verilen hükmün infazı amacıyla icra takibi yapıldığını öğrenmesi üzerine 13.06.2011 tarihinde cep telefonundan aradığı müştekinin müvekkili H. P. ile yaptığı telefon görüşmesinde müştekiyi kastederek “çirkef adi kadın, terbiyesiz, ben ona gününü göstereceğim boyunun ölçüsünü alacak, haddini bildirip iyi bir ders vereceğim” şeklinde sözler söylediği,

Davalı vekili sıfatıyla takip ettiği ve müşteki avukatın davacı vekilliğini üstlendiği … Asliye 14. Ticaret Mahkemesi’nin 2007/382 esasına kayden görülen davanın 15.06.2011 tarihi duruşması başlangıcında, müştekiye “vekâlet ücreti alamadınız diye sizin yaptığınız şirretlik bu, şirretlik yapıyorsunuz” şeklinde sözler söylediği,” iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukatın suçlamayı kabul etmediği, Şikâyetçinin kendisini tehdit etmesi ve Avukat K. S. P.’in aracı olması üzerine “Bir vekâlet ücreti ile alakalı dosyaya teminat mektubu koymak bu sonuçları doğurmamalı, çünkü daha dün adliyede icra dairesinde karşılaştık normaldi, birbirimizi görmezden geldik. Ulaşmak istedikleri başka hususlar var mutlaka-" dediğini, Şikâyetçinin tehditleri karşısında kendisine “şirretlik yapmayın” dediğini, şirretlik yapmayın ifadesini de “şirret olma hali” için kullandığını, şahsa yönelik “şirretsin” ifadesini kesinlikle kullanmadığını, teknik bilgi olarak şirretin sözlük anlamının dahi hakaret içermediğini, Arapçadan gelme bir sözcüktür ve geçimsiz, huysuz, yaygaracı, kavga çıkarmaktan hoşlanan anlamına geldiğini, hukuk dilimize yerleşmiş “tufeyli” ibaresi “şirretlik yapma” veya “şirret” ifadesinden çok daha ağır olduğunu, tufeyli sözcüğünün dalkavuk, parazit, asalak, başkalarının sırtından geçinen, türedi, çanak yalayan anlamına gelmekte olup haksız rekabet davalarında dilekçelerde bolca kullanıldığını, Şikâyetçinin Adliye koridorlarında “Kocama söyleyeceğim ağzını burnunu kırar, hatta öldürür” tehdidi karşısında kendisinin ifadesinin çok normal ve yerinde olduğunu, Ceza Hukukundaki, haksız fiil, hakaret ve tehdit gibi suçlarda uygulanan karşılıklılık prensibi gereği suçsuz olduğunu, , şikâyet edene doğrudan hakaretvari ‘’şirret”ve ‘’şirretsin”şeklinde hitabı olmadığını, lügat anlamında olduğu ve ‘’kavga çıkarmaya çalışmak”manasında günlük hayatta kullanıldığı şekliyle söylediğini, hakkındaki tayin olunan cezanın hak ve adalete uyun olmadığını itirazen kaldırılmasını talep etmiştir.

İncelenen dosya kapsamından eylem nedeniyle … 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/309 Esasında “hakaret ve tehdit” iddiası ile açılan kamu davasında Mahkeme’nin 31.05.2013 gün ve 2013/206 Karar sayılı kararla “tehdit” suçundan beraatına, hakaret suçundan TCK 125/3.a-son, 125/4, 62/1 maddeler gereği 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararların 26.06.2013 tarihinde kesinleştiği,

Mahkeme karar gerekçesinde “ Sanık suç tarihinde mahkeme koridorunda duruşmayı beklerken katılana huzurda "sizin yaptığınız şirretlik bu, şirretlik yapıyorsunuz" diyerek hakaret etmiştir. Sanık sanığın müsnet gıyapta hakaret ile tehdit suçlarından beraatına ve huzurda hakaret suçundan ise mahkûmiyetine karar vermiştir. Sanık ile katılan … Barosuna kayıtlı avukattır. Görevlerini ifa ederken; sanık avukatın, katılan avukata müsned suçları işlediği iddia edilerek sanık hakkında iddianame düzenlenmiş ve son soruşturmanın açılması kararı verilmiştir. Mahkememiz; sanığın, katılana gıyabında tanık H. P.’ı telefonla arayarak katılan için "çirkef, adi kadın, terbiyesiz, ben ona göstereceğim, boyunun ölçüsünü alacak, haddini bildirip iyi bir ders vereceğim" şeklindeki hakaret ve tehdit içeren sözleri söylediğini kabul etmemiştir. Tanık H. P.’ın mücerret beyanından başka delil yoktur. Ayrıca gıyapta hakaretin cezalandırılabilme şartı olan üç kişi ile ihtilat unsuru da gerçekleşmemiştir. Bu nedenle gıyapta hakaret ve tehdit suçundan beraat hükmü tesis edilmiştir. Mahkememiz huzurda katılana karşı sanık tarafından işlenen hakaret suçunun sübuta erdiğini kabul etmiştir. Sanık huzurdaki hakaret suçunu tevil yollu ikrar etmiştir. Sanık; katılana "şirretlik yapmayın" dediğini kabul etmiştir. Tanık K. duruşmadaki beyanında; sanığın, katılana duruşma öncesinde "şirretlik ediyorlar” dediğini söylemiştir. Sanık suç tarihinde mahkeme koridorunda duruşmayı beklerken katılana huzurda “sizin yaptığınız şirretlik bu, şirretlik yapıyorsunuz” diyerek hakaret etmiştir” sözlerinin yazılı olduğu görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”,

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 27/1. maddesi “Hiçbir avukat, herhangi bir meslektaşı özellikle hasım vekili meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini açıkça belirtemez.” hükümlerini amirdir.

Şikâyetli avukatın Mahkeme koridorlarında bir başka meslektaşını alenen “şirretlik yapıyorsunuz” sözleri ile aşağılaması asla kabul edilemez ve mesleki dayanışma, karşılıklı saygı sevgi kuralları ile bağdaşmaz. Saiki ne olursa olsun avukat meslektaşına karşı sorumlu ve saygılı davranmalı, meslek onurunu birlikte yüceltmelidir.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme ve takdir olunan cezada hukuka aykırılık görülmemiş ve Şikâyetli avukat Ş. D. G.’in itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat Ş. D. G.’in itirazının reddi ile;

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin 23.12.2013 gün ve 2012/D.521 Esas, 2013/468 Karar sayılı kararının ONANMASINA,

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzr Mar 15, 2015 5:15 pm


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • HAKARET, DOKTORUN HASTA YAKININA HAKARETİ, TAZMİNAT, GÖREVLİ ADLİ YARGI

Davacı, hamile olan kızını davalının görev yaptığı devlet hastanesine götürdüğünü, hastanın ambulansla başka bir hastaneye sevki konusunda davalı doktorla tartıştıklarını, bu esnada davalının kendisine açıkça hakaret ettiğini belirterek, kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 129 :

Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.
(Değişik Fıkra: 7.5.2010 5982/13) Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.
Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır.

T.C
YARGITAY–4.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/12679
KARAR NO: 2014/16375
KARAR TARİHİ: 01.12.2014

Kamu görevlilerinin hakaret etmeleri kişisel kusur oluşturur ve hiçbir biçimde görevle ilişkilendirilemez. Bu sava dayanan davaların, Anayasa m.129/5 kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir. Bu ahvalde kamu görevlisinin kişisel kusuruna dayalı eldeki davada davalıya husumet tevcih edilebileceği benimsenmelidir.

"Davacı M… Y… vekili tarafından, davalı T… K…aleyhine 16/08/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet yokluğu yönünden reddine dair verilen 30/05/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, pasif husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, hamile olan kızını davalının görev yaptığı devlet hastanesine götürdüğünü, hastanın ambulansla başka bir hastaneye sevki konusunda davalı doktorla tartıştıklarını, bu esnada davalının kendisine açıkça hakaret ettiğini belirterek, kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Mahkemece, davalının görev kapsamında yapmış olduğu eyleminden dolayı ancak idare aleyhine dava açılabileceği, kendisine husumet yöneltilemeyeceğinden bahisle istemin reddine karar verilmiştir.

Anayasa m. 129/5’te, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, ancak idare aleyhine açılabileceği benimsenmiştir. Ne var ki; bu kural mutlak olmayıp, idari yetkilerin kullanılma alanıyla, eş anlatımla, idari işlem ve eylem niteliğini yitirmemiş davranışlarla sınırlıdır. Özellikle, haksız eylemlerde (fiili yol); kamu görevlisinin, Anayasa’nın bu güvencesinden yararlanma olanağı bulunmamaktadır.

Somut olayda, davalının davacıya açıkça hakaret ettiği ileri sürülmüştür. Kamu görevlilerinin hakaret etmeleri kişisel kusur oluşturur ve hiçbir biçimde görevle ilişkilendirilemez. Bu sava dayanan davaların, Anayasa m.129/5 kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Şu halde, kamu görevlisinin kişisel kusuruna dayalı eldeki davada davalıya husumet tevcih edilebileceği benimsenmelidir. Mahkemece, işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR : Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 01.12.2014 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumuzdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyoruz."

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzr Şub 22, 2015 5:08 pm