Etiket arşivi: hangi

Ceza Hukuku • ÇOCUK CEZA EVİNDEN AÇIK CEZA EVİNE HANGİ HÜKÜMLÜLER GİDEBİLİR?

Çocuk Cezaevinden Açık Cezaevine Hangi Hükümlüler Gidebilir?

Suçun işlendiği tarih itibariyle hükümlü eğer 18 yaşından küçük ise Çocuk Eğitimevi olarak isimlerinden küçüklere mahsus cezaevinde cezası infaz edilecektir. Çocuk cezaevinden açık cezaevine de hükümlülere geçiş hakkı tanınmıştır. Bunun için küçüğün okuyup okumadığına bakılacaktır.
Eğitimine devam etmeyen çocuklar 18 yaşını doldurduklarında eğitimine devam eden suçlular ise 21 yaşını doldurduklarında açık cezaevlerine gönderilecektir.

İlgili Yönetmelik Maddesi
>Çocuk eğitimevinden açık kuruma ayrılacak hükümlüler
MADDE 7 – (1) Çocuk eğitimevinde cezası infaz edildiği sırada eğitime devam etmeyenler on sekiz yaşını bitirdiklerinde, eğitime devam edenler ise yirmi bir yaşını bitirdiklerinde suç türüne bakılmaksızın açık kuruma gönderilir.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Cum Şub 27, 2015 9:28 pm


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • MESKENİYET İDDİASININ HANGİ SÜREDE YAPILMASI GEREKTİĞİ

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/9800
KARAR: 2013/20258

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1)Satış kararının iptali istemi hakkında mahkemece verilen karara yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK.nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin (REDDİNE),

2)Meskeniyet şikayetine ilişkin mahkeme kararına yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Borçluların, takip dosyalarında haczedilen taşınmazın, İİK’nun 82/12. maddesi kapsamında haline münasip evleri olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılması istemiyle şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

İİK.nun 82/12. maddesinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK.nun 16/1.maddesi uyarınca (7) günlük süreye tabidir. Bu süre haczi öğrenme tarihinden başlar.

Somut olayda, borçluların meskeniyet şikayetinde bulundukları taşınmazın tapu kaydına takip dosyalarından haciz konulduktan sonra, borçluların 31.10.2008 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine verdikleri menfi tespit ve senet iptaline ilişkin dava dilekçesinde, oturdukları evin haczedildiğini ve hacizlerin yapıldığı şikayete konu takip dosyalarını bildirdikleri, bu suretle borçluların haczi öğrendikleri, meskeniyet şikayetinin ise bu tarihten itibaren (7) günlük yasal süre geçirildikten sonra 23.12.2009 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece şikayetin süre aşımından reddi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 11 Şub 2015, 01:06


Çocuk iade davasında, hangi ülkede yaşayacağına çocuk karar verecek

Yargıtay, zaman zaman ülkeler arasında diplomatik girişimlere de konu olan “çocuk iade davaları”nda, “Öncelik, çocuğun nerede yaşamak istediğidir, mahkemeler çocuğun görüşlerine gereken önemi vermek zorundadır” dedi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu yorumu, ABD’de yaşarken annesi ile Türkiye’ye gelen ve bir daha ABD’ye gitmek istemeyen Gizem ile Onur’un davasında yaptı. Mahkeme önce pedagog aracılığıyla anne ve çocukları dinledi. Her üçü de ABD’ye dönmek istemediklerini söylediler. Pedagoglar bu görüşmeler sırasında “Çocukların Türkiye’de annelerinin yanında kalmaları uygun olur” raporu verdi. Mahkeme, parçalanmış ailelerin çocukların iade kurallarını düzenleyen Layeh Sözleşmesi hükümlerine dayanarak iade talebini yerinde buldu. Dosya temyiz üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire önce, yerel mahkemenin kararını onadı.

‘HATA YAPMIŞIZ’ 
Anne Esin M. karar düzeltme başvurusunda bulundu. Daire bunun üzerine, “Hata yapmışız” diyerek önceki kararını kaldırdı. Gerekçe olarak da özetle şöyle dedi: “Çocukların her ikisi de mahkemece dinlenmişler, Türkiye’de anneleriyle birlikte kalmak istediklerini ifade etmişlerdir.” Yerel mahkeme, “Çocuklar babaya iade edilmeli” kararında direnince dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Hukuk Genel Kurulu, 2′.Hukuk Dairesi’nin görüşünü benimseyerek, Sakarya Aile Mahkemesi’nin kararını bozdu.