Etiket arşivi: HASARIN

ÇALINAN ARAÇTA OLUŞAN HASARIN ÖDENMESİ

T.C.

YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2005/3077
K: 2006/2973
T: 21.3.2006
ÇALINAN ARAÇTA OLUŞAN HASARIN ÖDENMESİ
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 1301]
Taraflar arasında görülen davada Beyoğlu Asliye 1. Ticaret Mahkemesince verilen 21.12.2004 tarih ve 2003/113-2004/500 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Abdullah Turgut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalıya kasko sigorta sözleşmesi ile sigortalı iken çalındığım, araç bedelini davalıdan istemelerine rağmen olumlu yanıt alamadıklarını ileri sürerek, araç bedeli olan 15.837.800.000 TL.’nin davalıdan temerrüt faizi ile tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama devam ederken aracın bulunması sonucu bu defa, aracın çalınması sonrasında uzun zaman geçtiğini, hasarlanarak değer kaybettiğini ileri sürerek, hasar ve değer kaybı yönünden tazminat talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve dosya kapsamına göre, çalınma rizikosunun sigorta teminatı kapsamında olduğu araç teslim edilmekle, hırsızlık rizikosu” yönünden talebin konusunun kalmadığı, değer ve gelir kaybının sigorta teminatı kapsamında olmadığı, sigorta kapsamında hasar bulunduğunun davacı tarafça ispatlanamadığı gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava, kasko sigortası sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Kasko Sigortası Genel şartlarının 3.3.2. maddesine göre, taşıtta çalınma dolayısıyla bir zarar meydana gelmiş ise sigortacı zararı ödeyeceği hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, çalınan aracın hasarlı şekilde bulunması halinde, davalı sigorta araçtaki hasar bedelini ödemek durumundadır.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, araçta oluşan değer kaybı ile gelir kaybının sigorta teminatı kapsamında olmadığı ve hasara ilişkin olarak davanın ispatlanamadığı gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Somut olayda, araç çalınmış, çalınan araç bedelinin tahsiline ilişkin olarak sigortaya karşı dava açılmış, yargılama devam ederken araç bulunmuştur. Aracın bulunması sonrasında düzenlenen oto teşhis ve teslim tutanağında, aracın hasarlandığı yazılı olduğu gibi, götürüldüğü serviste de araç hasarına ilişkin olarak tahmini hasar raporu düzenlenmiştir.
Bu durumda, mahkemece, dosyada bulunan oto teşhis ve teslim tutanağı, fotoğraf ve araç hasarına ilişkin olarak aracın götürüldüğü servisin düzenlediği hasar raporu dikkate alınarak, araçta sigorta teminatı kapsamında bir hasar olup olmadığı üzerinde yeterince duran, Yargıtay denetimine elverişli nitelikte bilirkişi raporu alınarak, sonucuna göre karar vermek gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine. 21.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.