Etiket arşivi: HEDİYELERİN

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • NİŞAN BOZULMASI İLE HEDİYELERİN İADESİ DAVA DİLEKÇESİ

…………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:Adı ve Soyadı…………. T.C. No:………
ADRES:…………………………………………

DAVALI:Adı ve Soyadı…………..T.C.No:………
ADRES:

DAVA KONUSU : Nişanın bozulması nedeni ile hediyelerin iadesi talebidir.

DAVA DEĞERİ:………………. TL

AÇIKLAMALAR:

1-davalı ile../../2015.tarihinde yapılan törenle nişanlandık. Nişanlanmanın kendime yüklediği yükümlülüklerin bilinci içerisinde evlilik hazırlıkları yaptım ve evleneceğim günü beklemeye başladım.

2-Aileler arasındaki anlaşmazlık nedeni ile davalı taraf nişanı tek taraflı olarak bozmuştur. Nişanlanmam nedeni ile tarafımızca verilen hediyeler davalıdan talep edilmiş ancak davalılar hediyeleri iade etmeye yanaşmamışlardır.

3-Nişan fotoğraflarıyla ve tanık bayanlarıyla da sabit olacağı üzere, söz konusu nişan hediyelerinin değeri;
a-… örf ve adetlerine göre takılan ……. adet bilezik (……..TL),
b-1 adet takı seti (……. TL),
c-1 adet tek taş nişan yüzüğü (…….. TL), olmak üzere toplam ……… TL’dir.

DELİLLER:Nişan fotoğrafları, tanık beyanları sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 122 veilgili mevzuat.

TALEP SONUCU:Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile yukarıda belirtmiş olduğumuz hediyelerin iadesine,

2-Aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde hediyelerin bedeli olan ……. TL’nin dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine,

3-Yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 15 Şub 2015, 17:48


HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

T.C.

YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/355
K: 2006/6349
T: 24.04.2006
HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ
ÖZET: Borçlar Kanunu’nun 65. maddesine göre gayri ah­laki bir amacı sağlamak için verilen şeylerin geri verilme­si mümkün değildir. Nişanın bozulmasında hediyelerin ia­desi ile ilgili hükümlerin böyle bir durumda uygulanması mümkün değildir.
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 65]
Taraflar arasındaki tapu iptali tescil-alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üze­rine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı diş hekimi olduğunu, davalının 1997-2000 yılları arasında yanın­da yardımcı eleman olarak çalıştığını, her iki tarafın da boşanmış olup reşit çocuklarının bulunduğunu ve aralarında duygusal yakınlık meydana geldiği­ni, 2001 yılında nişanlandıklarını, 13.000.000.000 TL ödeyerek davalı adına mesken satın aldığını davalının daha sonra nişan yüzüğünü atarak ayrıldığı­nı, sebepsiz zenginleştiğini ileri sürerek İzmir, Balçova 116 ada 23 parsel 1 nolu mesken tapusunun iptali ile adına tescilini olmadığı takdirde 17.000.000.000 TL ev bedelinin davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, 2 yıl nikâhsız birliktelik yaşadıklarını, nişanlanmadıklarını, daireyi kendisinin aldığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, nişanın bozulması evlenmenin gerçekleşmemesi nedeniyle 9.750.000.000 TL ev bedeli, 2.500.000.000 TL tadilat bedeli toplamı 12.250.000.000 TL.nin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, dava­lı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, gayri meşru birleşme sırasında davacı tarafından davalıya yapılan para yardımı ile alınan mesken tapusunun iptali ile davacı adına tescili olmadığı takdirde davalının sebepsiz zenginleştiği 17.000.000.000 TL bedelin tahsili isteminden ibarettir.
Davacı ile davalının bir araya gelerek iki sene karı koca gibi yaşadıkları, daha sonra geçinemeyerek ayrıldıkları anlaşılmaktadır. Tarafların iki sene ni­kâhsız yaşamaları bu birleşmenin kanuni ve medeni evlenmeye tekaddüm eden bir nişanlanma mahiyetinde olmadığını göstermektedir. Bu nedenle davacının davalıya verdiği 9.750.000.000 TL.nin ve yaptığı harcamaların meşru olmayan bir maksadın istihsali için verilmiş bir paradan ibaret ol­duğunu kabul zarureti vardır. BK.nun 65. maddesine göre gayri ahlaki bir amacı sağlamak için verilen şeylerin geri alınması mümkün değildir. Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi ile ilgili hükümlerin burada kıyasen uygulan­ması yoluna gidilerek davanın kısmen kabulünde isabet yoktur. Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken ya­zılı şeklide davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 24.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.