Etiket arşivi: İDARELER

Sayıştay Daire Kararları • Ankara 2 No’lu Katma Bütçeli İdareler Saymanlığı 2001

Kararın Çeşidi : 7.Daire Kararı
Kararın Konusu: İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 9255
Kararın Tarihi : 22.01.2004

Ankara 2 No’lu Katma Bütçeli İdareler Saymanlığı 2001

……….. Ltd.Şti yükleniminde bulunan Anadolu Otoyolu ÜTM ve BİM binaları ile gişe alanlarının temizliği işinin ihalesinde, ihalenin daha düşük fiyat veren firmaya verilmemesi hususunun mevzuata aykırı olduğuna,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 20:55


GENEL BÜTÇELİ DAİRELER / KATMA BÜTÇELİ İDARELER

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/11210
K. 2006/13882
T. 26.6.2006
GENEL BÜTÇELİ DAİRELER
KATMA BÜTÇELİ İDARELER
5027 s. 2004 MALİ YILI BÜTÇE [Madde 49]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
5027 Sayılı 2004 Yılı Bütçe Kanununun 49/o ve 5277 Sayılı 2005 Yılı Bütçe Kanunun 37/e maddelerindeki faiz oranları genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçları hakkında uygulanır. ( HGK.nun 01.12.2005 tarih ve 2005/12-667 esas sayılı )
Somut olayda borçlu Milli Savunma Bakanlığı hakkında Siirt Asliye Hukuk Mahkemesince verilen alacak ilamı takibe konulmuş olup, yukarıda zikredilen yasa maddelerine göre idarelerin ilama bağlı bu borcundan dolayı 01.01.2004 ile 01.05.2005 tarihleri arasında Bütçe Kanunu faiz oranları dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekirken bu dönemler içinde reeskont oranlarına göre yapılan hesaplama ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 26.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.