Etiket arşivi: İFLASI

DAVA SIRASINDA DAVALININ İFLASI / ALACAĞIN REDDEDİLMESİ

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Hukuk Dairesi

E: 2006/517

K: 2006/4899

T: 1.5.2006

DAVA SIRASINDA DAVALININ İFLASI
ALACAĞIN REDDEDİLMESİ

6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 1301]

Taraflar arasında görülen davada Üsküdar Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.12.2002 tarih ve 2002/640-2002/1102 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan Belediye vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı sigortanın. TTK’ nın 1301. madde hükmüne dayalı olarak davalılar aleyhine açtığı rücu davası sonucunda, mahkemece, davanın kabulüne dair verilen kararı, davalılardan Belediye vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılardan Belediye vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Garameten paylaşım koşullarının oluştuğunu kabul eden mahkemece, bilirkişiye, davacıya düşen tazminat miktarı kesin olarak hesaplatılmamak suretiyle, infazı olanaksız, yazılı şekilde hüküm tesisi, bozmayı gerektirmiştir.

3- Dosya kapsamına göre, davalılardan Ü. Sigorta A.ş, işbu dava sırasında iflas etmiş olup, ikinci alacaklılar toplanması da 26.04.2004 tarihinde yapılmıştır.

Dairemiz’in 07.06.2004 tarih ve 5848-6354 sayılı. 28.02.2005 tarih ve 2004-930 esas, 2005-1748 sayılı ilamlarında da açıklandığı üzere, mahkemece, dava konusu alacağın, ikinci alacaklılar toplantısında, iflas masasına kaydedilip, alacağın masaca kesin olarak kabul edilip edilmediğinin araştırılması ve şayet kesin suretle kayıt ve kabul edilmiş ise, konusu kalmayan işbu davada hüküm tesisine yer olmadığına karar verilmesi; masaya kayıt edilmek istenip de alacak kısmen veya tamamen reddedilmiş ise ve kayıt-kabul davası ayrıca açılmamışsa, işbu davaya husumet iflas idaresine yöneltilmek suretiyle alacağın iflas masasına kayıt ve kabulü davası olarak devam edilerek, varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda 1 nolu bentte açıklanan nedenle, davalılardan Belediye vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine. 2 nolu bentte açıklanan nedenle, diğer temyiz itirazının kabulü ile hükmün, bu davalı yararına ( 3 ) nolu bentte açıklanan nedenle, hükmün davalılardan müflis sigorta bakımından BOZULMASINA. ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 01.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.