Etiket arşivi: İLAMIN

TAKİP DAYANAĞI İLAMIN BOZULMASI / HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/11079
K. 2006/14052
T. 27.6.2006
TAKİP DAYANAĞI İLAMIN BOZULMASI
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 40]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK.nun 40. maddesi gereğince takip dayanağı ilamın bozulması, icra işlemlerini olduğu yerde durdurur ise de, mahkemenin kararında direnebileceği gibi bozmadan sonra verilecek karar doğrultusunda mevcut takibe devam edilebileceğinden, takip dayanağı ilamın bozulması borçluların takibe ve haczedilmezliğe ilişkin şikayetlerinin incelenmesine engel teşkil etmez. Kaldı ki Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 05.07.2004 tarih ve 2004/5661-8801 sayılı bozma ilamının incelenmesinde; takip dayanağı ilamın yalnızca Güler İlk yönünden bozulduğu ve bozmanın kısmi olduğu da anlaşılmaktadır. O halde Mahkemece borçluların şikayetlerinin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken olumlu olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.